Towarzystwo Społeczno Kulturalne Miasto-Ogród SadybaNowy statut oraz nowe władze
dodano: 10-12-2008 o godzinie: 21:14:21

Kilkanaście poprawek do statutu i zupełnie nowe władze – oto efekt 4-godzinnego zebrania członków Towarzystwa Miasto-Ogród Sadyba, które odbyło się w sobotę, 25 października 2008 r.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zgromadziło ponad połowę ze 138 członków Towarzystwa. Zarząd zwołał je, by przegłosować uwagi formalne, jakie do uchwał poprzedniego walnego zgromadzenia zgłosił organ nadzorczy Towarzystwa - Prezydent Warszawy. Poniżej przedstawiamy efekty głosowań.

Statut

W odpowiedzi na uwagi Prezydenta Warszawy, Zarząd sformułował i poddał pod głosowanie 7 poprawek do statutu. Dodatkowo, zgłosił i poddał pod głosowanie 10 własnych poprawek. Wszystkie zostały przyjęte zdecydowaną większością głosów (zob. treść przegłosowanych poprawek do statutu). Po przegłosowaniu poprawek, Zgromadzenie przegłosowało także cały statut w nowym brzmieniu (zob. treść nowego statutu z 25.10.08). Nowy statut zacznie obowiązywać, gdy tylko zarejestruje go Krajowy Rejestr Sądowy. Może to niestety potrwać nawet kilka miesięcy (poprzedni statut został zarejestrowany po 5 miesiącach od uchwalenia). Do czasu rejestracji, Towarzystwo obowiązuje dotychczasowy statut z 26 kwietnia 2008 r. (zarejestrowany we wrześniu 2008 r.) (zob. dotychczasowy, obecnie obowiązujący statut z 26.04.08).

Zarząd

Prezydent Warszawy uznał za wskazane, by powtórnie przeprowadzić wybory do władz tak, by na każdego kandydata głosować osobno, a nie na cały skład razem (jak to miało miejsce na poprzednim zgromadzeniu w kwietniu 2008 r.). Po odwołaniu zarządu i komisji rewizyjnej, zarządzono więc nowe wybory. Do zarządu zgłoszono 10 kandydatów, w tym 4 członków zarządu z poprzedniej kadencji. Każdy z kandydatów krótko się przedstawił. Ponieważ Zgromadzenie uchwaliło, że zarząd będzie liczył 7 osób, członkowie – w głosowaniu tajnym – musieli wykreślić z listy 3 nazwiska. Tak też się stało. Wybrano 7 osób, w tym 3 osoby z poprzedniego składu i 4 zupełnie nowe (zob. wyniki głosowania na kandydatów do zarządu).
Zgodnie ze statutem, Zgromadzenie nie wybiera prezesa, wiceprezesa ani innych funkcji w zarządzie. Podział funkcji następuje dopiero na pierwszym zebraniu nowego zarządu. Nowo wybrani członkowie zarządu zdecydowali zorganizować je 4 listopada. W efekcie tego spotkania, na prezesa zarządu wybrano Janusza Białasika, na wiceprezesów: Ewę Szulc-Dąbrowiecką i Annę Grajewską, na skarbnika i sekretarza – Marię Dziedzic. Pozostali: Paweł Podbielski-Kowalski, Andrzej Łokaj i Jerzy Piasecki zostali członkami zarządu, bez konkretnej funkcji.
Na tym samym inauguracyjnym zebraniu zarządu określono merytoryczne obszary kompetencji poszczególnych członków zarządu, czyli czym każdy członek będzie się zajmował, za co będzie odpowiedzialny, albo też jakie prace będzie koordynował. I tak, Janusz Białasik będzie odpowiedzialny za publiczne miejsca spotkań: Fort, skwery, place, siedzibę. Ewa Szulc-Dąbrowieckaza ochronę środowiska, w tym zagospodarowanie rezerwatu i otuliny Jeziorka Czerniakowskiego; oraz fosę przyforteczną; a Anna Grajewska – za czystość i porządek. Maria Dziedzic będzie się zajmować administracją; Paweł Podbielski-Kowalski – infrastrukturą (drogami) oraz komunikacją drogową, a Jerzy Piasecki – architekturą i urbanistyką, tj. utrzymaniem ładu urbanistycznego i architektonicznego w Mieście Ogrodzie, utrzymaniem historycznego klimatu okolicy m. in. rewitalizacją oświetlenia gazowego, oraz wpisami historycznych budynków do rejestru zabytków. Wreszcie, Andrzej Łokaj będzie odpowiedzialny za szerzenie wiedzy o historii Miasta-Ogrodu, działania kulturalno-integracyjne; oraz informację. Dodatkowo, nowy zarząd ustalił listę priorytetów, czyli spraw, które uznał za najważniejsze w nadchodzącej kadencji. Znalazły się wśród nich: rewitalizacja reprezentacyjnej ulicy Okrężnej, doprowadzenie do rozpoczęcia prac nad planem miejscowym, rozpoczęcie rewitalizacji Jeziorka Czerniakowskiego, rewitalizacja skweru przy Goraszewskiej, rewitalizacja oświetlenia gazowego, oraz przygotowanie karty zasad określającej zalecenia dot. zabudowy. Kadencja nowego zarządu potrwa 2 lata.


Komisja Rewizyjna

Do nowej Komisji Rewizyjnej zgłoszono na zebraniu walnym 4 kandydatów. Ponieważ uzgodniono wcześniej, że skład Komisji będzie liczył 3 osoby, stąd członkowie musieli wykreślić jedno nazwisko (zob. wyniki głosowania na kandydatów do Komisji Rewizyjnej).

Podobnie jak w przypadku zarządu, Walne Zgromadzenie nie głosuje nad tym, jaką funkcję ma pełnić każdy nowy członek Komisji. O tym decyduje sama Komisja na swoim pierwszym posiedzeniu. Posiedzenie to odbyło się 30 października. W jego wyniku na przewodniczącego Komisji Rewizyjnej wybrano Krzysztofa Bąka, na wiceprzewodniczącego – Leszka Dybowskiego, a na sekretarza – Sławomira Nałęcza.

Mimo dużej liczby spraw do przegłosowania oraz próby zakłócenia Zgromadzenia przez osoby spoza Towarzystwa, zebranie odbyło się sprawnie. Duża w tym zasługa dyrekcji i personelu Szkoły Podstawowej 103 przy Jeziornej 5/9, którzy udostępnili salę ze sprzętem nagłośnieniowym, ustawili krzesła, przygotowali poczęstunek, zorganizowali świetlicę dla dzieci itd. Zrobili to wszystko nieodpłatnie, kosztem swojego wolnego czasu. Zarząd i Komisja Rewizyjna Towarzystwa bardzo im za tę pomoc dziękują.«« poprzedni    «« archiwum aktualności następny »»
© Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Miasto-Ogród Sadyba
statystyka