STATUT TOWARZYSTWA SPOŁECZNO-KULTURALNEGO MIASTO-OGRÓD SADYBA

Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

 1. Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Miasto-Ogród Sadyba, zwane dalej Towarzystwem, jest stowarzyszeniem powołanym przez członków założycieli i  mieszkańców Sadyby na posiedzeniu w dniu 20 maja 1990 roku, w celu zintegrowania środowiska mieszkańców i realizowania własnych inicjatyw społeczeństwa lokalnego.
 2. Towarzystwo ma osobowość prawną.
   

§ 2

 1. Terenem działania Towarzystwa jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Towarzystwo przywiązuje szczególną wagę do działania na terenie obejmującym:
 • a. obszar zwany dalej Miastem Ogrodem Sadyba, wpisany do rejestru zabytków jako „Miasto-Ogród Czerniaków” pod nr 1559-A, decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z 2 grudnia 1993 r., w granicach wyznaczonych ulicami: Sobieskiego, Św. Bonifacego, Czyżewską, Woziwody, Gołkowską, zachodnim brzegiem Jeziorka Czerniakowskiego, potokiem łączącym Jeziorko Czerniakowskie z Jeziorkiem Sielanka, ulicą Augustówka i ulicą Nałęczowską,
 • b. obszar rezerwatu przyrody Jeziorko Czerniakowskie wraz z otuliną, które stanowią element krajobrazu Miasta Ogrodu Sadyba, geograficznie i funkcjonalnie z nim połączony,
 • c. sąsiedztwo obszarów wskazanych powyżej pod lit. a i b, w szczególności w tych wypadkach,
 • d. w których rozważane, planowane i podejmowane inicjatywy, projekty, plany, decyzje, działania i prace, w tym dotyczące zagospodarowania terenu oraz inwestycji infrastrukturalnych i architektoniczno-budowlanych, mogą wpływać w jakimkolwiek stopniu i w jakikolwiek sposób na chronione wartości Miasta Ogrodu Sadyba i rezerwatu przyrody Jeziorko Czerniakowskie.
   

§ 3

Siedzibą Towarzystwa jest miasto stołeczne Warszawa.

§ 4

Towarzystwo może współpracować z innymi stowarzyszeniami o zbliżonych celach.

§ 5

Towarzystwo może być członkiem krajowych, zagranicznych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach działania.
 

Rozdział II
CELE I METODY DZIAŁANIA TOWARZYSTWA

§ 6

Celem działania Towarzystwa jest:

 1. podejmowanie inicjatyw lokalnych dotyczących żywotnych spraw mieszkańców;
 2. dbanie o mieszkańców i warunki życia: czystość powietrza, dobrą i nieskażoną wodę i glebę;
 3. dbanie o zabytki, tradycje i prawidłowe zagospodarowanie terenu;
 4. utrzymanie wspólnej zieleni i innych terenów wspólnie użytkowanych;
 5. podejmowanie inicjatyw dotyczących wspólnych przedsięwzięć dla wygody i poprawy warunków życia mieszkańców;
 6. działalność na rzecz poprawy bezpieczeństwa mieszkańców i ich własności oraz porządku publicznego;
 7. dbałość o utrzymanie ładu architektonicznego, estetykę domów i ich otoczenie, ogrodów i ulic oraz pomoc sąsiedzką w tym zakresie;
 8. prezentowanie interesów mieszkańców w instytucjach samorządowych i innych;
 9. wspieranie i organizowanie działań kulturalnych, społecznych i edukacyjnych adresowanych do różnych grup wiekowych i społecznych
 10. pogłębianie wiedzy i rozwijanie świadomości mieszkańców na temat dziedzictwa kulturowego, budowanie i wzmacnianie tożsamości lokalnej społeczności. 
   

 § 7

Członkowie Towarzystwa biorą czynny udział w realizacji ustalonego programu działania poprzez uczestnictwo w akcjach, zebraniach i pracach Towarzystwa.
W szczególności metodami działania są:

 1. podejmowanie inicjatyw i prac na rzecz lokalnego środowiska w zakresie dbałości o domy, ulice, ogrody;
 2. propagowanie celów Towarzystwa z wykorzystaniem wydawnictw. i innych środków masowego przekazu;
 3. współpraca z instytucjami i organizacjami społeczno-politycznymi, religijnymi, kulturalnymi, oświatowymi, sportowymi dla dobra mieszkańców;
 4. prowadzenie odczytów, szkoleń i zebrań na tematy wskazane przez mieszkańców;
 5. propagowanie celów Towarzystwa wśród społeczności lokalnej.
 6. prowadzenie Fundacji Sadyba Miasto - Ogród.

 

Rozdział III
CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

 
§ 8

Towarzystwo ma charakter otwarty. Warunkiem członkostwa jest akceptacja celów i statutu Towarzystwa.

§ 9

Członkami Towarzystwa mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna działa w Towarzystwie przez swojego przedstawiciela.

§ 10

Członkowie Towarzystwa dzielą się na zwyczajnych, honorowych i wspierających.

§ 11

Prawo członkostwa zwyczajnego mają:

 1. dawni i obecni mieszkańcy Sadyby z racji mieszkania, po złożeniu deklaracji;
 2. osoby z poza terenu Sadyby, po złożeniu deklaracji i rekomendacji jednego z członków Towarzystwa.

Obowiązki członka zwyczajnego to: branie udziału w pracach Towarzystwa udział w zebraniach ogólnych i walnych; płacenie składek.

§ 12

Członkiem honorowym może zostać osoba zasłużona dla środowiska lub wieloletni, czynnie działający, członek Towarzystwa; na wniosek Zarządu, również osoba niespełniająca warunku punktu 1 § 11, ale o uznanym autorytecie.

Obowiązkiem członka honorowego jest popieranie statutowej działalności Towarzystwa.

§ 13

Członkami wspierającymi mogą być osoby prawne bądź instytucje, które są gotowe wesprzeć cele Towarzystwa.

§ 14

Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje Zarząd uchwałą na podstawie pisemnego zgłoszenia, po zadeklarowaniu określonej składki. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie.

§ 15

Członkostwo ustaje na skutek:

 1. dobrowolnego wystąpienia złożonego Zarządowi na piśmie;
 2. skreślenie na skutek nieopłacania składek członkowskich przez okres roku, po pisemnym uprzednim upomnieniu;
 3. wykluczenia uchwałą Zarządu w przypadku naruszenia podstawowych zasad statutu i uchwał.

Od uchwały Zarządu o wykluczeniu można się odwołać do Walnego Zebrania.

 

Rozdział IV
STRUKTURA ORGANIZACYJNA TOWARZYSTWA

§ 16

Naczelną władzą Towarzystwa jest Walne Zebranie jego członków. Walne Zebranie decyduje o zmianach w statucie; wybiera na 2 letnią kadencję Zarząd Towarzystwa oraz udziela mu absolutorium; ustala wysokość wpisowego, składki członkowskiej i wybiera Komisję Rewizyjną. Walne Zebranie jest ważne w pierwszym terminie przy obecności minimum połowy członków Towarzystwa; w drugim terminie - w obecności minimum 15 osób.

§ 17

W Walnym Zebraniu uczestniczą członkowie zwyczajni z głosem stanowiącym; członkowie honorowi i wspierający z głosem doradczym.

§ 18

Wybrany Zarząd Towarzystwa jest władzą wykonawczą Towarzystwa i jego reprezentantem.
Zarząd składa się z 5 do 7 członków.
Zarząd ma upoważnienie członków Towarzystwa do zaciągania zobowiązań.
Wybory Zarządu są ważne, jeśli w pierwszym terminie Walnego Zebrania jest obecnych co najmniej połowa członków Towarzystwa i w drugim terminie, niezależnie od liczby osób. Wybór członka do Zarządu i Komisji Rewizyjnej jest ważny po uzyskaniu przez niego zwyczajnej większości głosów.

§ 19

Podział funkcji w Zarządzie dokonywany jest na pierwszym zebraniu nowo wybranych członków Zarządu. W skład Zarządu wchodzą: Prezes i 2 wiceprezesów, sekretarz i skarbnik. W zebraniach Zarządu mają prawo uczestniczyć przedstawiciele agend Towarzystwa.

§ 20

Uchwały Zarządu zapadają zwyczajną większością głosów obecnych członków na Zebraniu, a kworum do podejmowania uchwał wynosi minimum 4 osoby.

Do zakresu działania Zarządu należy:

 1. Reprezentowanie na zewnętrz Towarzystwa;
 2. Realizowanie uchwał podjętych przez Walne Zebranie Towarzystwa;
 3. Powoływanie sekcji problemowych; klubów oraz nadzorowanie ich działalności,
 4. Opracowanie planu działalności i preliminarzy budżetowych;
 5. Gospodarowanie funduszami i majątkiem Towarzystwa, w granicach określonych planem pracy i budżetem;
 6. Składanie sprawozdania na ogólnych zebraniach członków z wykonywanych zadań;
 7. Zwyczajne zebrania walne odbywają się co 2 lata; nadzwyczajne walne zebranie może być zwołane z inicjatywy Zarządu, na życzenie Komisji Rewizyjnej lub na pisemny wniosek 10 % członków zwyczajnych. Zarząd po otrzymaniu wniosków od wyżej wymienionych zwołuje zebranie w ciągu 30 dni.
 8. Podjęcie kroków mających na celu powołanie Fundacji oraz sprawowanie bieżąco nadzoru nad działalnością merytoryczną i finansową Fundacji.

W przypadku ustąpienia członków władz w czasie trwania kadencji władzom tym przysługuje prawo kooptacji, jednak liczba osób dokooptowanych nie może być większa niż 1/3 składu pochodzącego z wyboru.

Uchwała o kooptacji wymaga zatwierdzenia na najbliższym walnym zebraniu.

§ 21

Komisja Rewizyjna składa się z Przewodniczącego i 2 członków, jest naczelnym organem kontroli Towarzystwa. Podział funkcji w Komisji dokonywany jest na jej pierwszym zebraniu.

Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:

 1. Wykonywanie kontroli przed Walnym Zebraniem z całokształtu działalności Towarzystwa i jego agend pod względem celowości, prawidłowości i zgodności z przepisami prawa, postanowieniami Statutu i uchwałami Walnego Zebrania i ogólnych zebrań członków;
 2. Przedstawienie wyników kontroli i wniosków na Walnym Zebraniu, zwłaszcza w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi Towarzystwa;
 3. Rozstrzyganie sporów wynikłych między członkami Towarzystwa w związku z ich działalnością statutową oraz stawianie wniosków dotyczących dalszego członkostwa osób naruszających postanowienia statutu oraz o wykluczenie.
 4. W przypadku zawierania umów między Towarzystwem a osobą będącą członkiem Zarządu, a także w przypadku sporu Towarzystwa z którymkolwiek z członków Zarządu, Towarzystwo jest reprezentowane przez członka Komisji Rewizyjnej wskazanego w uchwale tejże Komisji.     

 

Rozdział V
FUNDUSZE I MAJĄTEK TOWARZYSTWA

§ 22

Majątek Towarzystwa stanowią fundusze oraz ewentualne ruchomości i nieruchomości.
Na fundusze Towarzystwa składają się:

 1. wpływy ze składek członkowskich i wpisowego;
 2. dotacje, darowizny spadki i zapisy;
 3. wpływy z Fundacji Towarzystwa;
 4. dochody z imprez;
 5. dochody z innej działalności, na którą Towarzystwo otrzyma zezwolenie.
   

§ 23

 1. Właścicielem całego majątku jest Towarzystwo. Majątek może służyć wyłącznie na realizację celów statutowych Towarzystwa.
 2. Oświadczenia woli w imieniu Towarzystwa składane są przez Prezesa Zarządu, działającego łącznie z członkiem Zarządu lub przez dwóch Wiceprezesów.
   

§ 24

W przypadku rozwiązania Towarzystwa o jego majątku decyduje Walne Zebranie Towarzystwa.

§ 25

Uchwały o zmianach statutu zapadają na Walnym Zebraniu większością 2/3 obecnych członków zwyczajnych.

§ 26

Rozwiązanie Towarzystwa następuje na podstawie uchwały Walnego Zebrania większością 2/3 obecnych członków zwyczajnych.

§ 27

W przypadku powstania kwestii spornych obowiązywać będą ogólne przepisy prawa.

Zostań członkiem Towarzystwa Miasto Ogród Sadyba