Bezpieczeństwo i porządek w rezerwacie w roku 2021

Ze smutkiem stwierdzamy, że bezpieczeństwo i porządek na terenie rezerwatu wciąż nie są zapewnione.  Szczególnie w miesiącach ciepłych (od maja do końca października) kwitnie proceder spożywania alkoholu, mają miejsce również związane z nim burdy, w tym dewastowanie infrastruktury ścieżki edukacyjnej i plaży. Nie mniejszym zagrożeniem jest palenie ognisk i grilli, które grożą pożarami. Lato 2021 było przykładem wymienionych wyżej problemów – jedna z mieszkanek okolic Jeziorka pisze tak: „Dochodzi do aktów wandalizmu, niszczenia mienia i kradzieży. Każdy weekend to dla nas mieszkańców czas, kiedy zamiast odpoczywać zamykamy się w domach, bo nie da się wytrzymać ani głośnej muzyki, ani wulgarnych zachowań przyjezdnych w tym bójek i awantur czy smrodu z kilkunastu albo więcej sekcji grillowych” (więcej w artykule Sadyba24 – link). Najsmutniejsze jest to, że służby miejskie po raz kolejny zostały zaskoczone mimo wcześniejszych zapewnień i stałej współpracy z Towarzystwem od 7 lat. W tym roku działania zostały podjęte dopiero po 3 tygodniach od momentu skierowania pism interwencyjnych, monitów ze strony Towarzystwa, mieszkańców i OSiR Mokotów. Obecnie czekamy na wyjaśnienia Policji i Straży Miejskiej na temat podjętych działań w roku 2021- wniosek Towarzystwa na V posiedzeniu zespołu ds. ochrony Jeziorka Czerniakowskiego w dniu 7 października 2021.

Poniżej przedstawiamy naszą diagnozę problemu, powstałą na podstawie naszych wieloletnich doświadczeń. Ze strony Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (BBiZK), Policji i Straży Miejskiej, OSiR Mokotów i Zarząd Zieleni m.st. Warszawa (ZZW) nie widzimy żadnego systemowego podejścia do zapewnienia bezpieczeństwa na terenie rezerwatu. Podjęte do tej pory i podejmowane obecnie działania na rzecz bezpieczeństwa to:

 1. Interwencja w przypadku wezwania służb, przy czym Policja stanowczo interweniuje jedynie w przypadkach skrajnych (burda, bójka, dewastacja) w innych bardzo niechętnie lub z opóźnieniem.
 2. Patrole Policji lub Straży Miejskiej w okolicach plaży przy ul. Jeziornej 4. Niestety obecnie tego typu działania są mało skuteczne, bo jak zwracają uwagę mieszkańcy, funkcjonariusz często stoi przy samochodzie i nie dokonuje obchodu okolicy w tym plaży nad jeziorkiem.
 3. Wprowadzenie na wniosek strony społecznej karty kontroli miejsca zagrożonego i sfinansowanie patroli ponadnormatywnych służb przez BBiZK – mieszkańcom jest jednak trudno zobaczyć praktyczne korzyści wynikające z tych działań.
 4. Zamontowanie na terenie plaży przy ul. Jeziornej 4 na wniosek OSiR Mokotów trzy lata temu kamery podłączonej do monitoringu miejskiego – jednak na razie służby nie podały przypadku, aby jakakolwiek interwencja odbyła się na podstawie obserwacji z kamery.
 5. Plaża przy Jeziornej 4 w zarządzie OSiR Mokotów. Podjęte działania
 • Wprowadzenie regulaminu kąpieliska, gdzie jasno zostały określone obowiązki odwiedzających
 •  Przywrócenie oświetlenia wcześniej niedziałającego
 • Obecność Personelu OSiR-u na terenie kąpieliska 8h dziennie, (personel powinien dbać o przestrzeganie regulaminu. W praktyce jest to bardzo trudne, ponieważ na terenie  kąpieliska w miesiące letnie przebywa od kilkudziesięciu do kilkuset osób, w tym duża część pod wpływem alkoholu. Interwencje samego pracownika bez wsparcia służb mogą być ryzykowne i spotykają się z groźbami). 

 

Dodatkowo, przedstawione działania nie są skuteczne z powodu:

 1. Braku nadania odpowiedniej rangi problemowi przez służby miejskie
 2. Braku woli przygotowania rozwiązań systemowych przez BBiZK, Policję i Straż Miejską na terenie całego rezerwatu (w tym ścieżki edukacyjnej wokół Jeziorka) przy ścisłej współpracy z OSiR Mokotów, ZZW, Towarzystwem i mieszkańcami
 3. Braku skutecznych działań prewencyjnych Policji na terenie całego rezerwatu - patrole Policji w większości ograniczają się do ul. Jeziornej
 4. Braku zapewnienia adekwatnych środków bezpieczeństwa do ilości kilkuset osób przebywających na  terenie plaży przy ul. Jeziornej 4 w lipcu i sierpniu
 5.   Braku skutecznego egzekwowania prawa w przypadku spożywania alkoholu, palenia ognisk i grilli – w większości przypadków kończy się na pouczeniu.
 6. Braku jakiegokolwiek systemu monitoringu w przypadku wykroczeń popełnianych przez tę samą osobę   (np. ta sama osoba będzie pouczana przez różnych funkcjonariuszy, a jej działania mają charakter notorycznego łamania prawa).
 7. Braku możliwości poinformowania Policji, Straży Miejskiej o dokładnym miejscu zdarzenia (np. pinezki w Google Maps). Operator infolinii żąda podania adresu, a na ternie rezerwatu nie ma konkretnych adresów. Brak jasno określonego punktu zdarzenia opóźnia dotarcie służb na miejsce zdarzenia.
 8. Niechęci podejmowania interwencji przez Policję w przypadku zdarzeń o niskiej szkodliwości, jak picie alkoholu czy palenie grilli
 9. Braku uczenia się na błędach, wyciągania wniosków przez służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo w mieście, braku nawiązania ścisłej współpracy z mieszkańcami np. codziennie odwiedzającymi rezerwatu

 

Aby opracować skuteczny system zapewnienia porządku i bezpieczeństwa na terenie rezerwatu, Towarzystwo wnioskuje o powołanie odpowiedniego zespołu złożonego z BBiZK, Policji, Straży Miejskiej, OSiR Mokotów, ZZW, Towarzystwa, mieszkańców i innych właściwych podmiotów.  Bardzo ważnym elementem zapewnienia porządku będzie budowanie świadomości obywatelskiej odnośnie sposobów korzystania z rezerwatu, w tym opracowanie systemu informacji i edukacji mieszkańców. Działanie dotyczące tematu bezpieczeństwa jest tylko jednym z proponowanych działań dotyczących ochrony jeziorka – pełen katalog znajdziecie Państwo tutaj

Poniżej przedstawiamy przykładowe działania podjęte dla zapewnienia bezpieczeństwa w roku 2019. Od tego czasu niestety poziom bezpieczeństwa na ternie rezerwaty Jeziorko Czerniakowskie znacznie się obniżył.

Porządek i bezpieczeństwo w rezerwacie w 2019 – wnioski z II spotkania zespołu ds. ochrony Jeziorka Czerniakowskiego w dniu 20.01.2020 (protokół z obrad zespołu w załączeniu na końcu strony)

Temat był wprowadzony do planu obrad zespołu za zgodą stron jako bieżące zagrożenie, któremu należy zdecydowanie przeciwdziałać. Choć od kilku lat temat jest adresowany przez Towarzystwo do OSiR, Straży Miejskiej, Policji, Zarządu Zieleni m. st. Warszawy i BBiZK – postęp jest powolny. Działania dotyczące tego punktu zostały dokładnie omówione w punkcie 2 – „monitorowanie i przeciwdziałanie bieżącym zagrożeniom rezerwatu”. Zdaniem Policji i Straży Miejskiej uległ znacznemu zmniejszeniu proceder dewastacji mienia i ilość rozpalanych ognisk. Przeprowadzono w roku 2019 w sumie 206 patroli - zintensyfikowanych w miesiącach ciepłych (czerwiec - wrzesień) i w weekendy. W wyniku 196 interwencji nałożono 43 mandaty. Jak podkreślał przedstawiciel Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (BBiZK) dla jeziorka założono kartę kontroli miejsca zagrożonego i na wniosek strony społecznej sfinansowano patrole ponadnormatywne służb. Na terenie plaży (ul. Jeziorna 4) dla podniesienia bezpieczeństwa uruchomiono oświetlenie oraz zamontowano kamerę, którą podpięto do systemu miejskiego monitoringu. Dodatkowo pracownicy OSiR udzielali pouczeń odwiedzającym, którzy łamali regulamin kąpieliska. Od czerwca do września Strażnik Jeziorka Czerniakowskiego monitorował teren rezerwatu 24h/7 i obchodził jeziorko co 3 godziny. Towarzystwo potwierdziło, że w wyniku mobilizacji jednostek miasta i współpracy z mieszkańcami bezpieczeństwo uległo poprawie, zwróciliśmy jednak uwagę na kilka słabych punktów wymagających dopracowania. Straż Miejska mimo zakazu palenia ognia nie interweniowała zdecydowanie przy paleniu ognisk i nie reagowała w ogóle przy paleniu grilli. Podczas weekendów kilkadziesiąt osób spożywało alkohol na plaży a działania interwencyjne Policji były bardzo ograniczone. Towarzystwo podało konkretny przykład, w którym w czerwcu 2019 na terenie OSiR był rozstawiony stolik, przy którym odbywała się impreza z wódką i muzyką a przejeżdżający patrol Policji nie zareagował.  Podsumowując, wspólnie ustalono plan działania na rok 2020: należy kontynuować patrole służb miejskich, o szczególnym nasileniu w miesiącach letnich. W tym celu BBiZK już zarezerwowało odpowiednie środki. Należy przygotować regulamin rezerwatu Jeziorko Czerniakowskie, uwzględniający zakaz rozpalania grilli. Towarzystwo dodatkowo postulowało o zorganizowanie dodatkowego spotkania OSiR, ZZW, Policji, Straży Miejskiej i Towarzystwa w celu ustalenia planu skoordynowanego działania.

 

Zostań członkiem Towarzystwa Miasto Ogród Sadyba