Towarzystwo Społeczno Kulturalne Miasto-Ogród SadybaTresc przeglosowanych poprawek do statutu
dodano: 10-12-2008 o godzinie: 21:11:56
New Page 1

Propozycje zmian w Statucie TSK MOS, przedłożone Członkom Towarzystwa przez Zarząd Towarzystwa na NWZW w dniu 25.10.08 r.

 

Uwaga: 1. tekst przekreślony = propozycja skreślenia;

              2. tekst wytłuszczony = propozycja dopisania.

 

Poprawki na wniosek Organu Nadzorczego

 

Poprawka 1

§ 7

1.      Towarzystwo realizuje swoje cele w szczególności przez:

  1. zgodne z ideą miasta ogrodu działania na rzecz ochrony układu urbanistycznego, ładu architektonicznego i wartości środowiska naturalnego terenów Miasta Ogrodu Sadyba,

(itd.)

Poprawka 2

§ 8

2.   Członkami Towarzystwa mogą być osoby fizyczne – w tym niepełnoletnie i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Towarzystwa.

§ 13

Członkowie kandydaci i członkowie Towarzystwa poniżej 18. roku życia mają prawo brania udziału w działalności Towarzystwa i uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Członków z głosem doradczym, ale nie mają głosu stanowiącego ani czynnego i biernego prawa wyborczego.

Poprawka 3

§ 16

2.(W razie szczególnie rażącego naruszania postanowień Statutu,  uchwał Walnego Zgromadzenia, regulaminów Towarzystwa, działania na jego szkodę lub popełnienia czynu nie licującego z godnością członka Towarzystwa, Zarząd może wykluczyć członka z Towarzystwa; od uchwały Zarządu członek może odwołać się do Walnego Zgromadzenia Członków. Wykluczeniu w powyższym trybie nie podlegają członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej. Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej podlegają wykluczeniu z Towarzystwa przez Walne Zgromadzenie Członków na wniosek Zarządu, Komisji Rewizyjnej lub 10 członków zwyczajnych, złożony za pośrednictwem Komisji Rewizyjnej. Komisja Rewizyjna opiniuje wniosek, a Zarząd ma obowiązek wprowadzić go do programu najbliższego Walnego Zgromadzenia.

§ 21

3. Do kompetencji i obowiązków Zarządu należy w szczególności:

l)        udzielanie upomnień i nagan, wykluczanie i skreślanie członków nie będących członkami Zarządu lub Komisji Rewizyjnej, wnioskowanie do Walnego Zgromadzenia członków o wykluczenie członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej w zgodzie z w oparciu o §16 ust. 2 Statutu,

 

Poprawka 4.

§ 18

4.   Uchwały i decyzje wszystkich władz Towarzystwa podejmuje(kworum ich członków, chyba że dalsze postanowienia Statutu stanowią inaczej):

a. w wypadku Zwyczajnego i Nadzwyczajnego Zgromadzenia Członków w 1. terminie większość zwyczajna przy obecności co najmniej połowy członków zwyczajnych i w 2. terminie większość zwyczajna przy obecności co najmniej jednej piątej członków zwyczajnych – chyba, że dalsze postanowienia Statutu stanowią inaczej.

b. w wypadku Zarządu i Komisji Rewizyjnej większość kwalifikowana - ponad połowa ich członków według pierwotnej ich liczby, ustalonej przez Walne Zgromadzenie Członków na daną kadencję.

Poprawka 5

§ 9

3.      Od uchwały Zarządu o przyjęciu lub nie przyjęciu na członka kandydata i członka zwyczajnego można odwołać się do Komisji Rewizyjnej, a następnie do Walnego Zgromadzenia Członków.

§ 18

  1. W razie gdy skład władz Towarzystwa ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji na skutek rezygnacji z pracy lub z członkostwa, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, ale jedynie do 1/3 pierwotnego składu osobowego. Kooptacji członka Zarządu dokonuje Zarząd w drodze uchwały (i za zgodą) , przy powiadomieniu Komisji Rewizyjnej. Kooptacji członka Komisji Rewizyjnej dokonuje Komisja Rewizyjna w drodze uchwały (i za wiedzą) , przy powiadomieniu Zarządu.

§ 19

Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Towarzystwa. Do jego kompetencji należy:

d.      odwołanie Zarządu, członka Zarządu, Komisji Rewizyjnej lub członka Komisji Rewizyjnej, a także wykluczeniu w związku z § 16 ut. 2 Statutu,

§ 21

3. Do kompetencji i obowiązków Zarządu należy w szczególności:

e)      przygotowywanie i modyfikowanie regulaminów Towarzystwa przy współpracy z Komisją Rewizyjną i przedkładanie ich do uchwalenia przez Walne Zgromadzenie,

l)        udzielanie upomnień i nagan, wykluczanie i skreślanie członków nie będących członkami Zarządu lub Komisji Rewizyjnej, wnioskowanie do Walnego Zgromadzenia członków o wykluczenie członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej w zgodzie z w oparciu o §16 ust. 2 Statutu,

§ 22

1.      Zarząd liczy do 7 członków zwyczajnych, w tym Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Sekretarza i Skarbnika, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie Członków, z zastrzeżeniem § 18 ust. 3. oraz § 22ust. 6 i 7.

8.    7. Tryb prac Zarządu określa jego regulamin, Zarządu uchwalany przez Zarząd i zaaprobowany przez Komisję Rewizyjną przekazany do wiadomości Komisji  Rewizyjnej.

§ 25

3. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

c)   Przygotowywanie i modyfikowanie regulaminów Towarzystwa przy współpracy z Zarządemi przedkładanie do uchwalenia przez Walne Zgromadzenie.

dc)   przygotowywanie i modyfikacja własnego regulaminu. oraz zatwierdzanie regulaminu  Zarządu w związku z § 22 ust.8 Statutu,

g)  wyrażanie zgody na kooptację przez Zarząd nowego członka Zarządu w związku z § 18 ust. 3 Statutu.

i)   powoływanie tymczasowych członków Zarządu w przypadkach, o których mowa  w § 22 ust.6,

j)   wnioskowanie do Walnego Zgromadzenia Członków i opiniowanie wniosku o wykluczenie członka Zarządu i Komisji Rewizyjnej w zgodzie z § 16 ust. 2 Statutu,

Poprawka 6

§ 22

6.   Jeśli Zarząd w czasie kadencji, na skutek zmniejszenia liczby członków lub długotrwałej nieobecności części członków w zebraniach zarządu, nie ma przez 2 kolejne miesiące (z wyłączeniem lipca i sierpnia) kworum, wymaganego do podejmowania wiążących decyzji i uchwał, Komisja Rewizyjna powołuje konieczną liczbę członków jako członków tymczasowych, którzy będą pełnić swe funkcje do czasu ustalenia składu Zarządu przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków, zgodnie z ust.7.   

7.      Komisja Rewizyjna niezwłocznie po powołaniu tymczasowych członków Zarządu, o których mowa w ust.6, lecz nie później niż w terminie 14 dni od tego powołania, ma obowiązek zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków w celu uzupełnienia składu Zarządu lub wyboru w całości lub części nowych władz Towarzystwa.  W tym szczególnym wypadku Komisja Rewizyjna zwołuje to Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków na wniosek pozostałych członków Zarządu lub z własnej inicjatywy w terminie do pięciu tygodni od momentu otrzymania pisma w tej sprawie od Zarządu lub od momentu samodzielnego stwierdzenia długotrwałego braku kworum i związanej z tym niezdolności decyzyjnej. 

Poprawka 7

§ 25

3. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

f) rozpatrzenie odwołania zawieszonego członka Zarządu w związku z § 22 (ust. 4) ust. 5 Statutu,

 

Poprawki na wniosek Zarządu

Poprawka 8

§ 9

1. Członkiem kandydatem, a następnie członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna, obecny lub były mieszkaniec Miasta Ogrodu Sadyba, która:

a)   złoży do Zarządu Towarzystwa deklarację członkowską na piśmie, w której zobowiąże się do przestrzegania Statutu Towarzystwa, w tym jego celów i sposobów ich realizacji.

4.         Członek kandydat może zostać członkiem zwyczajnym po upływie roku działalności w Towarzystwie.  Zarząd Towarzystwa podejmuje uchwałę o przyjęciu lub nie przyjęciu członka kandydata na członka zwyczajnego na zebraniu Zarządu w ciągu miesiąca po upływie roku. Warunkiem stania się członkiem zwyczajnym jest potwierdzenie opłacenia składki członkowskiej za bieżący rok kalendarzowy oraz stwierdzenie przez Zarząd, że do członka kandydata nie odnosi się zastrzeżenie zawarte w § 16 Statutu. Zarząd może skrócić okres kandydacki osobom wykazującym aktywny udział w pracach Towarzystwa.

§ 16

2. W razie szczególnie rażącego naruszania postanowień Statutu,  uchwał Walnego Zgromadzenia, regulaminów Towarzystwa, działania na jego szkodę lub popełnienia czynu nie licującego z godnością członka Towarzystwa, Zarząd może wykluczyć członka z Towarzystwa; od uchwały Zarządu członek może odwołać się do Walnego Zgromadzenia Członków.

Poprawka 9

§ 7

1. Towarzystwo realizuje swe cele przez:

a. reprezentowanie spraw Miasta Ogrodu Sadyba i rezerwatu przyrody Jeziorko Czerniakowskie oraz jego mieszkańców, w kwestiach wynikających ze statutowych celów Towarzystwa, wobec wszystkich władz, a szczególnie wobec władz miejskich i samorządowych, a także uczestniczenie jako strona w postępowaniach przed organami administracji publicznej i samorządowej, w tym w postępowaniach sądowo-administracyjnych,

Poprawka 10

§ 7

2. Towarzystwo może prowadzić działalność odpłatną, tj. nie dającą zysków. Działalność ta może służyć wyłącznie realizacji celów statutowych.

Poprawka 11

§ 21

3. Do kompetencji i obowiązków Zarządu należy w szczególności:

r)      powoływanie komisji tematycznych, zespołów młodzieżowych oraz zespołów zadaniowych i określanie dla nich celów i/lub zadań.

Poprawka 12

§ 26

Majątek Towarzystwa powstaje:

b) darowizn, zapisów, spadków,

Poprawka 13

§ 11

(…) Tytuły Członków Honorowych są nadawane przez Walne Zgromadzenie Członków na wniosek własny Zarządu lub złożony na jego ręce pisemny wniosek co najmniej 5 członków zwyczajnych Towarzystwa, zawierający uzasadnienie. Złożone do Zarządu.  Zarząd ma obowiązek wprowadzenia tego wniosku pod obrady najbliższego Walnego Zgromadzenia Członków i przedstawienia swojej opinii.

Poprawka 14

§ 22

5.   Zawieszony członek Zarządu traci prawo głosu przy podejmowaniu uchwał i decyzji Zarządu oraz reprezentowania Towarzystwa na zewnątrz. Ma prawo odwołania się do Komisji Rewizyjnej celem zajęcia przez nią stanowiska.  W przypadku uznania odwołania za uzasadnione, Komisja zwołuje w tej sprawie w ciągu 30 dni Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków.

Poprawka 15

§ 25

1.   Komisja Rewizyjna licząca do 5 członków zwyczajnych, w tym:  Przewodniczącego, Zastępcy i Sekretarza - jest organem kontrolującym działalność Towarzystwa, powoływanym i odwoływanym przez Walne Zgromadzenie Członków.

2.  Na pierwszym posiedzeniu nowo powołanej Komisji Rewizyjnej członkowie tej Komisji wybierają ze swego grona Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, Zastępcę i Sekretarza.

Poprawka 16

§ 20

1.      Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.

2.      Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków jest zwoływane przez Zarząd Towarzystwa raz na dwa lata, nie później niż 2 miesiące od dnia zakończenia kadencji.  

3.  Termin, miejsce i porządek obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków co najmniej na 2 tygodnie przed terminem zebrania w drodze listownej, elektronicznej lub w każdej innej formie, zawsze za potwierdzeniem odbioru.

4  3. Jeżeli w terminie, o którym mowa w ust.2 Zarząd nie zwoła Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków, zgromadzenie to (Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków) zwoła Komisja Rewizyjna nie wcześniej niż 3 miesiące i nie później niż 4 miesiące od terminu upływu kadencji. Postanowienie ust. 3 stosuje się odpowiednio.

5. 4. Przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków jest w szczególności:

a.       rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Towarzystwa, w tym sprawozdania finansowego za całą kadencję,

b.      rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za całą kadencję,

c.       udzielenie lub nie udzielenie członkom Zarządu i Komisji Rewizyjnej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,

d.      wybór członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

6.5. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków może się odbyć w każdym czasie. Jest zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Towarzystwa - w terminie maksymalnie 30 dni od otrzymania wniosku Komisji Rewizyjnej lub wniosku członków Towarzystwa przez Zarząd Towarzystwa. Wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków winien być uzasadniony i zawierać propozycję porządku obrad. Termin miejsce i porządek obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków co najmniej na 2 tygodnie przed terminem zebrania.

7.  6. Jeśli Zarząd nie zwoła Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie 30 dni od złożenia wniosku, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Komisja Rewizyjna nie później niż 60 dni od terminu złożenia wniosku.

8. 7.Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków Towarzystwa, zwołanego w pierwszym terminie, zapadają większością głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków zwyczajnych. Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków Towarzystwa,.zwołanego w drugim terminie, który może być wyznaczony tego samego dnia pół godziny później, zapadają większością głosów obecnych członków zwyczajnych pod warunkiem obecności co najmniej jednej piątej ogółu uprawnionych członków zwyczajnych. Zwyczajne i Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków może być zwołane w drugim terminie tego samego dnia pół godziny później, pod warunkiem przekazania tej informacji członkom równocześnie ze zwołaniem Walnego Zgromadzenia w pierwszym terminie.

9. 8. Wnioski o zmianę w składzie władz Towarzystwa na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Członków oraz nadanie członkostwa honorowego, zmianę Statutu i rozwiązanie Towarzystwa na Walnym Zebraniu Zgromadzeniu mogą być rozpatrywane jedynie w przypadku umieszczenia tych spraw w porządku obrad rozesłanym członkom we właściwym terminie. na 14 dni przed terminem każdego z tych zgromadzeń.

9. Informacja o terminie, miejscu i porządku obrad Zwyczajnego i Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków winna dotrzeć do nich na dwa tygodnie przed dniem obrad. Za skuteczne dotrzymanie terminu uważa się wysłanie informacji listem poleconym na trzy tygodnie przed dniem zwołania zgromadzenia lub przekazaniem jej w każdy inny sposób o równej pewności dotarcia do członka we właściwym czasie.

Poprawka 17

Uporządkowanie numeracji ustępów i punktów w paragrafach:18, 20, 21, 22, 25,

 «« poprzedni    «« archiwum aktualności następny »»
© Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Miasto-Ogród Sadyba
statystyka