Treść nowego statutu z 25.10.08

STATUT

Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Miasto Ogród Sadyba

PREAMBUŁA

My, członkowie założonego w 1990 roku Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Miasto Ogród Sadyba, a zarazem mieszkańcy Sadyby, uważamy  że:

Naszym nadrzędnym celem jest dbałość o zachowanie i dalszy rozwój miasta ogrodu, zaprojektowanego w latach 1920. na terenie obecnego osiedla Sadyba w Warszawie, w zgodzie z koncepcją arch. arch. Oskara Sosnowskiego i Antoniego Jawornickiego oraz z ideami społecznymi, przyrodniczymi i ekonomicznymi pomysłodawcy ruchu miast ogrodów Ebenezera Howarda. 

Na koncepcję tę składają się, chronione przez Stołecznego Konserwatora Zabytków, wartości urbanistyczne i architektoniczne, tj.: układ urbanistyczny, w tym przeważający nad zabudową udział zieleni publicznej i przydomowych ogrodów oraz ład architektoniczny, w tym: linie zabudowy, formy, wysokość i gabaryty domów. Zasadą, spajającą tę koncepcję, jest wysoki udział budownictwa jednorodzinnego oraz bliski kontakt mieszkańców z pobliską przyrodą, w tym z rezerwatem przyrody Jeziorko Czerniakowskie.

Równie istotnym składnikiem koncepcji miasta ogrodu jak urbanistyka, architektura i przyroda, są działające w nim instytucje publiczne: kościół, szkoły, ośrodki kulturalne, kluby sportowe i wiele innych. Ta społeczna przestrzeń wspólna wspomaga realizację osobistych pasji, współtworzenie więzi sąsiedzkich i prowadzenie aktywnego życia społecznego, czego rezultatem powinna być przemiana zbioru mieszkańców w społeczność obywatelską, a Sadyby z miejsca zamieszkania w miejsce życia, we wspólnocie rozwijającej się harmonijnie, troszczącej się o wspólne dobro Sadybę i jej mieszkańców.

My, członkowie Towarzystwa, uważamy, że niniejszy statut jest ważnym narzędziem, które pomoże nam w realizacji powyższego nadrzędnego celu.

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Stowarzyszenie, działające na podstawie niniejszego statutu, nosi nazwę: Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Miasto Ogród Sadybadalej jest zwane Towarzystwem.

§ 2

Towarzystwo jest stowarzyszeniem mieszkańców i sympatyków Miasta Ogrodu Sadyba, zawiązanym dla ochrony układu urbanistycznego, ładu architektonicznego i ładu społecznego tego szczególnego fragmentu Warszawy. Towarzystwo działa na rzecz takiego rozwoju Miasta Ogrodu Sadyba, który będzie zgodny z ideą miasta ogrodu, jaka przyświecała jego twórcom w latach 20. XX wieku, będzie zachowywał dziedzictwokulturowe i wartości środowiska naturalnego oraz będzie sprzyjał budowaniu społeczności obywatelskiej na tym obszarze.

§ 3

 1. Terenem działania Towarzystwa jest cały obszar administracyjny miasta stołecznego Warszawy.
 2. Towarzystwo przywiązuje szczególną wagę do działania na terenie obejmującym:

a.       obszar zwany dalej Miastem Ogrodem Sadyba, wpisany do rejestru zabytków jako „Miasto-Ogród Czerniaków” pod nr 1559-A, decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z 2 grudnia 1993 r., w granicach wyznaczonych ulicami: Sobieskiego, Św. Bonifacego, Czyżewską, Woziwody, Gołkowską, zachodnim brzegiem Jeziorka Czerniakowskiego, potokiem łączącym Jeziorko Czerniakowskie z Jeziorkiem Sielanka, ulicą Augustówka i ulicą Nałęczowską,

b.      obszar rezerwatu przyrody Jeziorko Czerniakowskie wraz z otuliną, które stanowią element krajobrazu Miasta Ogrodu Sadyba, geograficznie i funkcjonalnie z nim połączony,

c.       sąsiedztwo obszarów wskazanych powyżej pod lit. a i b, w szczególności w tych wypadkach, w których rozważane, planowane i podejmowane inicjatywy, projekty, plany, decyzje, działania i prace, w tym dotyczące zagospodarowania terenu oraz inwestycji infrastrukturalnych i architektoniczno-budowlanych, mogą wpływać w jakimkolwiek stopniu i w jakikolwiek sposób na chronione wartości Miasta Ogrodu Sadyba i rezerwatu przyrody Jeziorko Czerniakowskie.

 1. Siedzibą Towarzystwa jest miasto stołeczne Warszawa.

§ 4

1.      Towarzystwo jest zawiązane na czas nieograniczony.

2.      Towarzystwo posiada osobowość prawną oraz używa pieczęci i logo, których wzór zatwierdza Zarząd Towarzystwa po zasięgnięciu opinii członków Towarzystwa.

§ 5

Towarzystwo jest stowarzyszeniem apolitycznym, może należeć i współdziałać z innymi lokalnymi, krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami o zbieżnych celach.

ROZDZIAŁ II

CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

§ 6

Celami Towarzystwa są:

 1. utrzymanie i ochrona układu urbanistycznego, ładu architektonicznego i obiektów zabytkowych na terenie objętym działaniem Towarzystwa, zgodnie z ideą miasta ogrodu z początku XX wieku;
 2. zachowanie i rewitalizacja środowiska naturalnego na terenie objętym działaniem Towarzystwa, w tym rezerwatu przyrody Jeziorko Czerniakowskie wraz z otuliną;
 3.  rozwój Miasta Ogrodu Sadyba, zgodnie z ideą miasta ogrodu, z poszanowaniem zasad zrównoważonego rozwoju, tak by potrzeby obecnych mieszkańców nie były zaspokajane kosztem przyszłych pokoleń i całej Sadyby;
 4. budowanie społeczności obywatelskiej na terenie objętym działaniem Towarzystwa;
 5. Towarzystwo chroni i dba o:

·układ urbanistyczny,

·ład architektoniczny,

·zabytki i miejsca pamięci,

·środowisko przyrodnicze, ze szczególnym uwzględnieniem rezerwatu przyrody Jeziorko Czerniakowskie,

·zieleń i tereny publiczne,

·infrastrukturę techniczną,

·infrastrukturę społeczną,

·prawo własności działek,

·bezpieczeństwo,

·estetykę, porządek i czystość,

·edukację, kulturę i sztukę,

·sport, rekreację i wypoczynek.

§ 7

1.      Towarzystwo realizuje swoje cele w szczególności przez:

 1. zgodne z ideą miasta ogrodu działania na rzecz ochrony układu urbanistycznego, ładu architektonicznego i wartości środowiska naturalnego terenów Miasta Ogrodu Sadyba,
 1. działania kulturalno-społeczne i edukacyjne, zmierzające do integracji mieszkańców Miasta Ogrodu Sadyba i budowania na tym terenie społeczności obywatelskiej,
 2. działania informacyjne i edukacyjne na temat idei miasta ogrodu oraz dawnego i dzisiejszego Miasta Ogrodu Sadyba, realizowane wśród jego mieszkańców, jak również wśród wszystkich zainteresowanych,
 3. działania proekologiczne, ograniczające do minimum niekorzystny wpływ człowieka na środowisko naturalne,
 4. uczestniczenie we wszystkich sprawach ważnych dla społeczności lokalnej,
 5. reprezentowanie spraw Miasta Ogrodu Sadyba i rezerwatu przyrody Jeziorko Czerniakowskie oraz jego mieszkańców, w kwestiach wynikających ze statutowych celów Towarzystwa, wobec wszystkich władz, a szczególnie wobec władz miejskich i samorządowych,
 6. popieranie inicjatyw lokalnych, zgodnych z celami Towarzystwa i służących dobru wspólnemu oraz rozwiązywanie istotnych problemów mieszkańców Miasta Ogrodu Sadyba,
 7. współdziałanie, dla rozwiązywania problemów Miasta Ogrodu Sadyba, z jego mieszkańcami, organizacjami pozarządowymi oraz wszelkimi władzami, a szczególnie z władzami samorządowymi i miejskimi.

2.      Towarzystwo może prowadzić działalność gospodarczą. Dochód z działalności gospodarczej Towarzystwa służy wyłącznie realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

ROZDZIAŁ III

CZŁONKOWIE – PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 8

1.  Towarzystwo ustanawia cztery rodzaje członkostwa:

            a) członek kandydat,

            b) członek zwyczajny,

            c) członek wspierający,

            d) członek honorowy.

2.   Członkami Towarzystwa mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Towarzystwa.

§ 9

1. Członkiem kandydatem, a następnie członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna, obecny lub były mieszkaniec Miasta Ogrodu Sadyba, która:

a)   złoży do Zarządu Towarzystwa deklarację członkowską na piśmie,

b)   wypełni kwestionariusz osobowy wedle wzoru ustalonego przez Zarząd, w którym w szczególności udzieli Towarzystwu zezwolenia na przetwarzanie swych danych osobowych - wyłącznie dla celów wewnętrznych Towarzystwa,

c)   opłaci składkę członkowską do końca roku kalendarzowego.

2.   Członkiem kandydatem, a następnie członkiem zwyczajnym może być także każda inna osoba fizyczna, która ma związki z Miastem Ogrodem Sadyba lub ma wobec niego szczególne zasługi. W tym przypadku konieczna jest pisemna opinia polecająca dwóch członków zwyczajnych Towarzystwa.

3.      Członkiem kandydatem zostaje się na podstawie uchwały Zarządu Towarzystwa. Zarząd Towarzystwa podejmuje uchwałę w sprawie przyjęcia wnioskodawcy w poczet członków kandydatów w ciągu miesiąca od dnia złożenia pisemnej deklaracji członkowskiej.

4.      Członek kandydat może zostać członkiem zwyczajnym po upływie roku działalności w Towarzystwie.  Zarząd Towarzystwa podejmuje uchwałę o przyjęciu lub nie przyjęciu członka kandydata na członka zwyczajnego na zebraniu Zarządu w ciągu miesiąca po upływie roku. Warunkiem stania się członkiem zwyczajnym jest potwierdzenie opłacenia składki członkowskiej za bieżący rok kalendarzowy. Zarząd może skrócić okres kandydacki osobom wykazującym aktywny udział w pracach Towarzystwa.

5.      Od uchwały Zarządu o przyjęciu lub nie przyjęciu na członka można odwołać się do Komisji Rewizyjnej, a następnie do Walnego Zgromadzenia Członków.

§ 10

Członkiem wspierającym Towarzystwo może zostać osoba fizyczna i prawna, deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Towarzystwa. Członkiem wspierającym zostaje się, po złożeniu pisemnej deklaracji, na podstawie uchwały Zarządu.

§ 11

Członkiem honorowym staje się osoba fizyczna, która wniosła znamienity wkład w działalność i rozwój Towarzystwa, w realizację jego celów i/lub przyczyniła się w sposób wybitny do ochrony i rozwoju Miasta Ogrodu Sadyba.

Tytuły Członków Honorowych są nadawane przez Walne Zgromadzenie Członków na pisemny wniosek co najmniej 5 członków zwyczajnych Towarzystwa, zawierający uzasadnienie, złożone do Zarządu.  Zarząd ma obowiązek wprowadzenia tego wniosku pod obrady najbliższego Walnego Zgromadzenia Członków i przedstawienia swojej opinii.

§ 12

Członkowie zwyczajni Towarzystwa mają prawo:

a)   głosu stanowiącego na Walnym Zgromadzeniu Członków, w tym biernego i czynnego udziału w wyborach do władz Towarzystwa.

b)   brania udziału w działalności Towarzystwa.

§ 13

Członkowie kandydaci mają prawo brania udziału w działalności Towarzystwa i uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Członków z głosem doradczym, ale nie mają głosu stanowiącego ani czynnego i biernego prawa wyborczego.

§ 14

Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają prawa głosu stanowiącego na Walnym Zgromadzeniu Członków Towarzystwa, a także czynnego i biernego prawa wyborczego, poza tym posiadają takie same prawa jak członkowie zwyczajni.

§ 15

1.      Wszyscy członkowie Towarzystwa mają obowiązek przestrzegania Statutu, stosowania się do uchwał Walnych Zgromadzeń i Zarządu Towarzystwa oraz przestrzegania regulaminów Towarzystwa, w tym Karty Zasad, określającej podstawowe kanony ochrony środowiska, ładu urbanistycznego i architektonicznego oraz ładu obywatelskiego, na których Towarzystwo buduje swoją wiarygodność wobec współmieszkańców i władz,

2.      Członkowie zwyczajni i kandydaci mają obowiązek regularnego płacenia składek członkowskich, chyba że są z tego obowiązku zwolnieni uchwałą Zarządu, zatwierdzoną przez Komisję Rewizyjną.

3.      Członkowie zwyczajni mają ponadto obowiązek uczestniczenia w Walnych Zgromadzeniach Członków.

4.      Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych zobowiązań, przestrzegania Statutu oraz uchwał władz Towarzystwa.

§ 16

1.      Za nieprzestrzeganie Statutu, regulaminów Towarzystwa oraz uchwał władz Towarzystwa Zarząd ma prawo udzielenia członkowi upomnienia lub nagany. Od uchwały Zarządu w sprawie udzielenia członkowi upomnienia lub nagany członek może odwołać się do Walnego Zgromadzenia Członków.

2.      W razie szczególnie rażącego naruszania postanowień Statutu, uchwał Walnego Zgromadzenia, regulaminów Towarzystwa lub popełnienia czynu nie licującego z godnością członka Towarzystwa, Zarząd może wykluczyć członka z Towarzystwa; od uchwały Zarządu członek może odwołać się do Walnego Zgromadzenia Członków. Wykluczeniu w powyższym trybie nie podlegają członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej. Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej podlegają wykluczeniu z Towarzystwa przez Walne Zgromadzenie Członków na wniosek Zarządu, Komisji Rewizyjnej lub 10 członków zwyczajnych, złożony za pośrednictwem Komisji

Rewizyjnej. Komisja Rewizyjna opiniuje wniosek, a Zarząd ma obowiązek wprowadzić go do programu najbliższego Walnego Zgromadzenia.

§ 17

1.      Przynależność do Towarzystwa oraz prawa i obowiązki członka ustają z chwilą:

a)   śmierci;

b)   skreślenia z listy członków, w tym także w następstwie wykluczenia członka z Towarzystwa.

2.   Zarząd Towarzystwa może skreślić członka ze względu na:

a)   pisemną rezygnację członka, złożoną na ręce Zarządu,

b)   niepłacenie składek przez ostatnie 12 miesięcy, po uprzednim upomnieniu,

c)   utratę praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądowego przez osobę fizyczną, a w przypadku osoby prawnej - utratę osobowości prawnej lub nie dotrzymywanie zobowiązań wobec Towarzystwa,

d)   wykluczenie członka z Towarzystwa w przypadkach, o których mowa w § 16 ust.2,

e)   nie przyjęcia członka kandydata na członka zwyczajnego.

ROZDZIAŁ IV

WŁADZE TOWARZYSTWA

§ 18

1.      Władzami Towarzystwa są:

            a) Walne Zgromadzenie Członków,

            b) Zarząd,

            c) Komisja Rewizyjna.

2.   Kadencja wszystkich władz wybieralnych Towarzystwa trwa 2 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym. Członkiem Zarządu lub Komisji Rewizyjnej można być najwyżej 3 razy pod rząd.

3.   W razie gdy skład władz Towarzystwa ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji na skutek rezygnacji z pracy lub z członkostwa, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, ale jedynie do 1/3 pierwotnego składu osobowego. Kooptacji członka Zarządu dokonuje Zarząd w drodze uchwały i za zgodą Komisji Rewizyjnej. Kooptacji członka Komisji Rewizyjnej dokonuje Komisja Rewizyjna w drodze uchwały i za wiedzą Zarządu.

4.   Uchwały i decyzje wszystkich władz Towarzystwa podejmuje kworum ich członków,  chyba że dalsze postanowienia Statutu stanowią inaczej.

§ 19

Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Towarzystwa. Do jego kompetencji należy:

a)      określanie głównych kierunków działania i rozwoju Towarzystwa,

b)      uchwalanie zmian Statutu,

c)      wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej Towarzystwa,

d)     odwołanie Zarządu, członka Zarządu, Komisji Rewizyjnej lub członka Komisji Rewizyjnej, a także wykluczeniu w związku z § 16 ust. 2 Statutu,

e)      udzielanie lub odmawianie absolutorium Zarządowi Towarzystwa lub członkowi Zarządu na wniosek Komisji Rewizyjnej,

f)       udzielanie lub odmawianie absolutorium Komisji Rewizyjnej lub członkowi Komisji Rewizyjnej,

g)      uchwalanie regulaminów Towarzystwa, a przede wszystkim Karty Zasad – z wyjątkiem regulaminów wewnętrznych Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

h)      uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Towarzystwa,

i)    podejmowanie uchwał w sprawie nadania tytułu członka honorowego,

j)    rozpatrywanie odwołań od uchwał i decyzji,

k) określenie wartości zobowiązania, którego przekroczenie wymaga uzyskania zgody Walnego Zgromadzenia Członków na zaciągnięcie lub wykonanie zobowiązania przez Zarząd,

l)  podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach, które ze względu na swą szczególną wagę, w tym majątkową, wymagają wyrażenia woli całego Towarzystwa, w szczególności udzielanie zgody na zbycie lub obciążenie nieruchomości wchodzącej w skład majątku Towarzystwa, nabycie lub dzierżawę nieruchomości przez Zarząd za zgodą Komisji Rewizyjnej, a także na zaciągnięcie i wykonanie zobowiązania o wartości przewyższającej wartość wskazaną w uchwale, o której mowa pod lit. k,

ł)    podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Towarzystwa i przeznaczeniu jego majątku.

§ 20

1.      Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.

2.      Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków jest zwoływane przez Zarząd Towarzystwa raz na dwa lata, nie później niż 2 miesiące od dnia zakończenia kadencji.  

3.      Termin, miejsce i porządek obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków co najmniej na 2 tygodnie przed terminem zebrania, w drodze listownej, elektronicznej lub w każdej innej formie, zawsze za potwierdzeniem odbioru.

4.      Jeżeli w terminie, o którym mowa w ust.2 Zarząd nie zwoła Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków zwoła Komisja Rewizyjna nie wcześniej niż 3 miesiące i nie później niż 4 miesiące od terminu upływu kadencji.  Postanowienie ust. 3 stosuje się odpowiednio.

5.      Przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków jest w szczególności:

a.       rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Towarzystwa, w tym sprawozdania finansowego za całą kadencję,

b.      rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za całą kadencję,

c.       udzielenie członkom Zarządu i Komisji Rewizyjnej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,

d.      wybór członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

6.   Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków może się odbyć w każdym czasie. Jest zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Towarzystwa - w terminie maksymalnie 30 dni od otrzymania wniosku Komisji Rewizyjnej lub wniosku członków Towarzystwa przez Zarząd Towarzystwa. Wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków winien być uzasadniony i zawierać propozycję porządku obrad. Termin, miejsce i porządek obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków co najmniej na 2 tygodnie przed terminem zebrania.

7.   Jeśli Zarząd nie zwoła Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie 30 dni od złożenia wniosku, Walne Zgromadzenie zwołuje Komisja Rewizyjna nie później niż 60 dni od terminu złożenia wniosku.

8.   Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków Towarzystwa, zwołanego w pierwszym terminie, zapadają większością głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków zwyczajnych. Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków Towarzystwa, zwołanego w drugim terminie, który może być wyznaczony tego samego dnia pół godziny później, zapadają większością głosów obecnych członków zwyczajnych pod warunkiem obecności co najmniej jednej piątej ogółu uprawnionych członków zwyczajnych.

9. Wnioski o zmianę w składzie władz Towarzystwa na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz nadanie członkostwa honorowego, zmianę Statutu i rozwiązanie Towarzystwa na Walnym Zebraniu mogą być rozpatrywane jedynie w przypadku umieszczenia tych spraw w porządku obrad rozesłanym na 14 dni przed terminem każdego z tych zgromadzeń.

§ 21

1.      Zarząd jest organem wykonawczym i zarządzającym Towarzystwa.

2.      Zarząd kieruje całą działalnością Towarzystwa zgodnie ze Statutem i uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków.

3.      Do kompetencji i obowiązków Zarządu należy w szczególności:

a)      realizacja celów Towarzystwa,

b)      wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,

c)      podejmowanie uchwał i decyzji w sprawach Towarzystwa i kierowanie jego pracą,

d)     sporządzanie planów pracy,

e)      przygotowywanie i modyfikowanie regulaminów Towarzystwa przy współpracy z Komisją Rewizyjną i przedkładanie do uchwalenia przez Walne Zgromadzenie,

f)       sprawowanie zarządu nad majątkiem Towarzystwa, podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Towarzystwa do wartości w złotych polskich lub równoważności ustalonej przez Walne Zgromadzenie Członków, z wyłączeniem ust. 3 p. g,

g)      sprawowanie zarządu nad środkami pozyskanymi lub przyrzeczonymi od podmiotów zewnętrznych na konkretne zadanie lub projekt,

h)      reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz,

i)        zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków oraz Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków,

j)        czuwanie nad przestrzeganiem przez członków Towarzystwa postanowień: Statutu, Uchwał Walnego Zgromadzenia i  Zarządu oraz regulaminów Towarzystwa,

k)      przyjmowanie członków kandydatów i członków zwyczajnych Towarzystwa, wnioskowanie do Walnego Zgromadzenia Członków o nadanie tytułu członka honorowego w nawiązaniu do § 11 Statutu,

l)        wykluczanie i skreślanie członków nie będących członkami Zarządu lub członkami Komisji Rewizyjnej, wnioskowanie do Walnego Zgromadzenia Członków o wykluczenie członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej w zgodzie z §16 ust. 2 Statutu,

m)    kooptacja w drodze uchwały nowego członka Zarządu, w zgodzie z § 18 ust. 3 Statutu,

n)      zawieszenie członka Zarządu w zgodzie z § 22 ust. 4 Statutu,

o)      zwolnienie w szczególnych wypadkach członka Towarzystwa z płacenia składek, za aprobatą Komisji Rewizyjnej,

p)      przygotowywanie i składanie corocznie do Komisji Rewizyjnej sprawozdania merytorycznego, finansowego i bilansu oraz raz na dwa lata przedstawienie ww. sprawozdań na Walnym Zgromadzeniu Członków,

q)      informowanie członków Towarzystwa o jego pracy.

4.      Podjęcie uchwały mającej za przedmiot zbycie lub obciążenie nieruchomości wchodzącej w skład majątku Towarzystwa, a także nabycie nieruchomości, wymaga uprzedniej zgody Walnego Zgromadzenia Członków.

5.      Nabycie i zbycie majątku trwałego Towarzystwa o wartości przekraczającej 10.000 złotych oraz dzierżawa nieruchomości wymagają uprzedniej zgody Komisji Rewizyjnej.

6.      Zaciągnięcie a także wykonanie zobowiązania o wartości przewyższającej wartość wskazaną w uchwale Walnego Zgromadzenia Członków wymaga uprzedniej zgody Komisji Rewizyjnej.

§ 22

1.      Zarząd liczy do 7 członków zwyczajnych, w tym Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Sekretarza i Skarbnika, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie Członków, z zastrzeżeniem § 18 ust. 3 oraz § 22 ust. 6 i 7.

2.      Na pierwszym zebraniu Zarząd wybiera w drodze uchwały spośród swoich członków Prezesa, Wiceprezesów, Sekretarza i Skarbnika. W ciągu 30 dni od powołania Zarząd określa w drodze decyzji podział kompetencji i odpowiedzialności między wszystkich członków Zarządu.

3.      W wypadku gdy jakakolwiek z funkcji określonych w § 22 ust. 1 nie jest obsadzona w trakcie kadencji, Zarząd ma obowiązek niezwłocznego wybrania na to miejsce innego członka zarządu w drodze uchwały.

4.      Członek Zarządu może zostać zawieszony w swoich prawach uchwałą kworum Zarządu, z zastrzeżeniem wstrzymania się od głosu przez zawieszanego członka,  jeśli:

a)      łamie przepisy obowiązującego prawa, postanowienia Statutu, regulaminy Towarzystwa, inne wewnętrzne regulacje Towarzystwa bądź uchwały lub decyzje Zarządu,

b)      sprzeniewierzył majątek Towarzystwa lub nie rozliczył się z powierzonego mu majątku w terminie określonym w momencie powierzenia,

c)      zaciągnął i/lub podpisał zobowiązanie nabycia, zbycia  lub obciążenia majątku Towarzystwa, wykonał to zobowiązanie w imieniu Zarządu, sprzeczne z prawem, Statutem, regulaminami Towarzystwa, innymi wewnętrznymi regulacjami Towarzystwa, wcześniejszymi uchwałami, decyzjami i ustaleniami Zarządu lub w każdy inny sposób, jeżeli odbywa się to z przekroczeniem swych uprawnień,

d)     działa niezgodnie z powierzonymi mu kompetencjami lub nadużywa swoich kompetencji,

e)      działa na szkodę Towarzystwa,

f)       wyczerpuje zakres § 17, ust. 2 b, c,

g)      nie uczestniczy w pracach Zarządu przez co najmniej 6 miesięcy. 

5.   Zawieszony członek Zarządu traci prawo głosu przy podejmowaniu uchwał i decyzji Zarządu orazreprezentowania Towarzystwa na zewnątrz. Ma prawo odwołania się do Komisji Rewizyjnej celem zajęcia przez nią stanowiska.  W przypadku uznania odwołania za uzasadnione, Komisja zwołuje w tej sprawie w ciągu 30 dni Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.

6.   Jeśli Zarząd w czasie kadencji, na skutek zmniejszenia liczby członków, nie ma kworum, Komisja Rewizyjna powołuje konieczną liczbę członków jako członków tymczasowych, którzy będą pełnić swe funkcje do czasu ustalenia składu Zarządu przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków, zgodnie z ust.7.   

7.   Komisja Rewizyjna niezwłocznie po powołaniu tymczasowych członków Zarządu, o których mowa w ust.6, lecz nie później niż w terminie 14 dni od tego powołania, ma obowiązek zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków w celu uzupełnienia składu Zarządu lub wyboru w całości lub części nowych władz Towarzystwa.

8.      Tryb prac Zarządu określa regulamin Zarządu uchwalany przez Zarząd i zaaprobowany przez Komisję Rewizyjną.

§ 23

1.      Oświadczenia woli w imieniu Towarzystwa składane są przez Prezesa Zarządu, działającego łącznie z członkiem Zarządu lub przez dwóch Wiceprezesów.

2.   Zarząd  prowadzi działalność podejmując uchwały i decyzje.

3.   Uchwały są podejmowane w sprawach dużej wagi, określają kierunek działania Towarzystwa i rodzą długotrwałe skutki.  Uchwały obowiązują wszystkich członków Towarzystwa. Przyjmują formę oddzielnego dokumentu.

4    Decyzje są sposobem regulowania prac Zarządu, w tym podziału kompetencji, ustalenia odpowiedzialności jego członków, zajmowania stanowiska. Decyzje obowiązują głównie członków Zarządu. Decyzje są udokumentowane w  protokole z zebrania Zarządu.

§ 24

1.      Członkowie Zarządu pełnią swoje funkcje społecznie. Jednak Sekretarz i Skarbnik, jak również członkowie Zarządu, którzy pełnią w Towarzystwie funkcje szczególnie pracochłonne, mogą otrzymywać wynagrodzenie w ramach stosunku pracy lub umowy cywilno-prawnej.

2.      Umowę o pracę lub umowę cywilno-prawną, o której mowa w ust.1., zawiera z członkiem Zarządu Komisja Rewizyjna w pełnym składzie, na podstawie uchwały Zarządu.

§ 25

1.      Komisja Rewizyjna licząca do 5 członków zwyczajnych, w tym:  przewodniczącego, zastępcy i sekretarza - jest organem kontrolującym działalność Towarzystwa, powoływanym i odwoływany przez Walne Zgromadzenie Członków.

2.      Na pierwszym posiedzeniu nowo powołanej Komisji Rewizyjnej członkowie tej Komisji wybierają ze swego grona przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, zastępcę i sekretarza.

3.      Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

a)   kontrolowanie działalności Towarzystwa, a w szczególności jego gospodarki finansowej i majątkowej oraz działalności gospodarczej,

b)   kontrola działalności Zarządu,

c)   przygotowywanie i modyfikowanie regulaminów Towarzystwa przy współpracy z Zarządem i przedkładanie do uchwalenia przez Walne Zgromadzenie,

d)   przygotowywanie i modyfikacja własnego regulaminu oraz zatwierdzanie regulaminu  Zarządu w związku z § 22 ust.8 Statutu,

e)   ocena Zarządu i jego członków pod kątem przestrzegania statutu, regulaminów Towarzystwa, uchwał i decyzji,

f)   prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Zwyczajnego i Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków w przypadku określonym w § 22 ust. 5 i 7 Statutu oraz zwołanie zebrania Zarządu,

g)   wyrażenie zgody na kooptację przez Zarząd nowego członka Zarządu w związku z § 18 ust. 3 Statutu,

h)   rozpatrzenie odwołania zawieszonego członka Zarządu w związku z § 22 ust. 4 Statutu,

i)   powoływanie tymczasowych członków Zarządu w przypadkach, o których mowa  w § 22 ust.6,

j)   wnioskowanie do Walnego Zgromadzenia Członków i opiniowanie wniosku o wykluczenie członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej w zgodzie z § 16 ust. 2 Statutu,

k)   udzielanie zgody na nabycie lub zbycie majątku Towarzystwa w przypadkach, o których mowa w § 21 ust.5,

l)   podpisanie z członkiem Zarządu umowy o pracę lub umowy cywilno-prawnej, po spełnieniu warunków § 24 ust. 2 Statutu,

m) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków,

o)   składanie wniosków o udzielenie lub odmowę udzielenia  absolutorium dla Zarządu na Walnym Zgromadzeniu Członków, a w szczególnych przypadkach wnioskowanie o poddanie dodatkowej, indywidualnej ocenie członka lub wyszczególnionych  członków Zarządu przez Walne Zgromadzanie w  celu udzielenia  absolutorium lub odmowie udzielenia absolutorium w związku z § 19 p. e. 

3.   Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w stosunku małżeństwa, pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia.

4.      Oświadczenia woli w imieniu Komisji Rewizyjnej składa dwóch członków Komisji Rewizyjnej. 

5.      Tryb prac Komisji Rewizyjnej określa regulamin Komisji Rewizyjnej uchwalany przez nią samą i przekazany do wiadomości Zarządu.

ROZDZIAŁ V

MAJĄTEK I FUNDUSZE

§ 26

Majątek Towarzystwa powstaje:

a)            ze składek członkowskich,

b)            darowizn, zapisów,

c)            wpływów z działalności gospodarczej,

d)           dotacji i ofiarności publicznej,

e)            innych wpływów przeznaczonych na działalność statutową.

§ 27

Towarzystwo może zakładać fundacje. Ich powoływanie może służyć wyłącznie celom statutowym.

§ 28

Majątek Towarzystwa może służyć jedynie dla realizacji celów statutowych.

§ 29

Rokiem obrachunkowym i sprawozdawczym Towarzystwa jest rok kalendarzowy.

§ 30

1.      Zabrania się:

a)      udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Towarzystwa  w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób bliskich,

b)      przekazywania majątku Towarzystwa  na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich,

c)      wykorzystywania majątku Towarzystwa na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników, oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Towarzystwa.

2.      Za osoby bliskie uważa się osoby, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli.

ROZDZIAŁ VI

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 31

1.      Uchwałę w sprawie zmiany Statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Towarzystwa podejmuje Walne Zgromadzenie Członków większością 2/3 członków zwyczajnych w obecności przynajmniej połowy członków.

2.      Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Towarzystwa, Walne Zgromadzenie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Towarzystwa.

3.      W sprawach nie uregulowanych w Statucie zastosowanie mają przepisy Prawa o Stowarzyszeniach.

Zostań członkiem Towarzystwa Miasto Ogród Sadyba