Jeziorko Czerniakowskie - List do Burmistrza

Jan Ozimek

Wiceburmistrz Dzielnicy Mokotów

pismo z dnia 19.02.2018

Szanowny Panie Burmistrzu,
Na wniosek Rady Dzielnicy (stanowisko z dnia 14 marca 2017 
r.) o wprowadzaniu zakazu podawania, wnoszenia  i spożywania alkoholu na plaży nad Jeziorkiem Czerniakowskim w latach 2017-2026, Rada Warszawy dnia 11 maja 2017 r. podjęła uchwałę o wprowadzeniu zakazu, ale tylko na trzy lata (2017-2019). Należy podkreślić, że radni warszawscy dość sceptycznie podchodzili do wprowadzenia zakazu, tak więc Towarzystwo musiało się bardzo aktywnie zaangażować w tę sprawę poprzez:

-  złożenie  własnego wniosku do Rady Warszawy  dnia 28  marca 2017 r. (dokumentującego skuteczność zakazu tymczasowego w roku 2016 (patrz. zał. 1, sprawę dokładnie opisuje też Portal Sadyba24:
http://sadyba24.pl/wiadomosci/item/1603-jak-pozbyć-się-pijanych-i-zwiększyć-bezpieczeństwo?-sadybianie-znale%C5%BAli-na-to-spos%C3%B3b-i-zn%C3%B3w-chc%C4%85-go-u%C5%BCy%C4%87)

uczestniczenie w  spotkaniach Komisji Bezpieczeństwa  i Porządku Publicznego dnia 6 kwietnia i 9 maja 2017 r., gdzie przedstawialiśmy problem bezpieczeństwa i zanieczyszczenia terenu Jeziorka Czerniakowskiego przez osoby nietrzeźwe (prezentując dokumentację fotograficzną) oraz w spotkaniu Komisji Ochrony Środowiska dnia 8 maja 2017 r. W spotkaniach uczestniczyli: Ewa Gawor - Dyrektor Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (BBiZK), Joanna Tymińska - Z-ca Dyrektora Biura Rozwoju Gospodarczego, Krzysztof Górnicki - Wicedyrektor Zarządu Zieleni Miejskiej.

W wyniku wyżej wymienionych dyskusji, Dyrektor Ewa Gawor (BBiZK) zaproponowała skierowanie ponadnormatywnych patroli policji w okolice Jeziorka. Towarzystwo wnioskowało jednak o spotkanie w terenie, aby zainteresowane strony mogły dogłębnie zrozumieć problem i zastanowić się nad kompleksowymi rozwiązaniami.

Celem wyjazdowego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego w dniu 30 maja 2017 r. było zapoznanie się ze stanem bezpieczeństwa w rejonie Jeziorka Czerniakowskiego. W posiedzeniu udział wzięli przedstawiciele Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Miasto Ogród Sadyba (Jerzy Piasecki i Leszek Dybowski), Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (m. in. Ewa Gawor), Policji (m. in. Mariusz Idźkowski - Z-ca Komendanta Rejonowego Warszawa II, Robert Jesiołowski - Komendant Komisariatu Warszawa Wilanów), Straży Miejskiej (m. in. Wojciech Janicki - Naczelnik II Wydziału Terenowego), Urzędu Dzielnicy Mokotów (Dominik Babski WOŚ, Zbigniew Sklebkowski - ZGN),  Biura Rozwoju Gospodarczego oraz zaproszeni mieszkańcy.

Przebieg spotkania pokazuje wyciąg z protokołu (całość protokołu stanowi zał. nr 2).

"Członkowie Komisji przeszli ścieżką rekreacyjno - przyrodniczą, przy której umieszczone zostały tabliczki informacyjne obrazujące i opisujące znajdujące się tam siedliska ptaków i zwierząt. Ścieżka, funkcjonująca od 2 lat cieszy się z roku na rok coraz większym zainteresowaniem wszystkich grup wiekowych mieszkańców. Korzystają z niej pobliskie szkoły na potrzeby lekcji przyrody, w ramach budżetu partycypacyjnego dla dzieci i młodzieży organizowane się wycieczki piesze i na łodziach, kształtujące postawy proekologiczne. Ponadto ścieżka jest codziennie odwiedzana przez dziesiątki emerytów i "psiarzy".

Zwrócono uwagę na nowo powstałą infrastrukturę: liczne pomosty, wiklinowe kosze na śmieci, wiatki do wypoczynku czy nasadzenia wierzby.

Problem stanowi zapewnienie  przebywającym tam osobom bezpieczeństwa oraz porządku.  Zdaniem gospodarzy sytuację mogłoby poprawić wprowadzenie stałego zakazu spożywania alkoholu na terenie całego rezerwatu. Nie jest to rozwiązanie idealne, ale w pewnej mierze skuteczne.  Wprowadzenie zakazu w roku 2016 na terenie plaży zaowocowało znacznym podniesieniem bezpieczeństwa, na co wskazują statystyki Policji, opinie mieszkańców, opinia Strażnika Jeziorka Czerniakowskiego. Dało też ono podstawę do interwencji. Spowodowało to jednak, że grupki nadużywające alkohol przeniosły się w inną cześć rezerwatu – na polany za plażą i północną część ścieżki. Zebrani mieli możliwość zobaczenia palenisk, uszkodzonych koszy wiklinowych i wiatek wypoczynkowych, a na przedstawionej dokumentacji zdjęciowej paleniska, w którym palono części pomostów ścieżki oraz wysypiska butelek i nieczystości po imprezie. Podkreślono, że o ile patrole Policji są obecne na plaży - nie dotyczy to jednak innych części rezerwatu."

Podsumowując, obecni potwierdzili istnienie wskazanego przez Towarzystwo problemu.

Niestety nie zdecydowano się na wdrożenie kompleksowych działań polegających na:

1) Wprowadzenie zakazu picia na terenie całego rezerwatu 
2) Wprowadzenie do regulaminu rezerwatu zapisów o zakazie palenia ognisk 
3) Wprowadzeniu monitoringu newralgicznych miejsc rezerwatu 
4) Monitorowanie przez Policję sprzedaży alkoholu w pobliskich sklepach

 

Zdecydowano się na rozwiązanie cząstkowe, polegające na:

1) wprowadzeniu ponadnormatywnych patroli Policji, w tym raz w tygodniu patrolu konnego,
2) zwiększeniu w okresie letnim liczby patroli Straży Miejskiej,

Ustalono, że efektywność  powyższych uzgodnień zostanie oceniona przez Komisję i Stowarzyszenie po roku i w zależności od oceny zostanie rozważone wprowadzone innych rozwiązań.

Jerzy Piasecki z Towarzystwa potwierdził z Ewą Gawor (BBiZK) i Mariuszem Idźkowskim - Z-cą Komendanta Rejonowego Warszawa II, że patrole Policji nie będą ograniczały się jedynie do terenów plaży, ale będą też dotyczyć całej północnej części Jeziorka Czerniakowskiego (do mostu) tj. ul. Jeziornej, polan i ścieżki po zachodniej stronie Jeziorka.

Nawiązując do punktu 3. ustaleń z Komisji, chcielibyśmy przymierzyć się dokonania oceny skuteczności wprowadzonych rozwiązań za rok 2017 (poprzednia ocena dotyczyła roku 2016 - patrz. zał. 3 - uzasadnienie do wniosku Towarzystwa z dnia 28 marca w sprawie zakazu spożywania alkoholu na ternie całego rezerwatu Jeziorko Czerniakowskie).

Mając powyższe na uwadze, zwracamy się do Pana Burmistrza z prośbą o zebranie i przedstawienie informacji na temat bezpieczeństwa na terenie rezerwatu Jeziorko Czerniakowskie i okolic w roku 2017, w tym:

-  jaki teren i z jaką intensywnością był patrolowany przez Policję i Straż Miejską; 
-  czy, jakie i ile było interwencji na tym terenie oraz jakie ewentualnie wnioski można wyciągnąć; 
- jakie są statystyki interwencyjne dotyczące łamania Uchwały Rady Warszawy z dnia 11 maja 2017 r.; 
- jakie są obserwacje i wnioski WOPR dotyczące bezpieczeństwa na plaży (WOPR ma obowiązek prowadzić odpowiedni dziennik).

Towarzystwo ze swojej strony zbierze od mieszkańców opinie dotyczące poczucia bezpieczeństwa oraz skuteczności stosowania zakazu.
Po otrzymania od Państwa niezbędnych informacji chcielibyśmy się spotkać, by wspólnie zastanowić się nad końcowymi wnioskami i kierunkiem dalszych działań.  Te nasze wspólne wnioski mogłyby stanowić podstawę do rozmów na szczeblu miejskim.

Łączę wyrazy szacunku,

Jerzy Piasecki
Prezes Zarządu Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Miasto Ogród Sadyba 
kom. 506 07 35 30

 

Do wiadomości: 
1) Ewa Gawor, Dyrektor Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego m. st. Warszawy 
2) Marek Piwowarski, Dyrektor Zarządu Zieleni Miejskiej m. st. Warszawy

Załączniki: 
1) Wniosek TSK MOS z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie stałego zakazu sprzedaży, podawania, spożywania i wnoszenia napojów alkoholowych na terenie Rezerwatu Przyrody Jeziorko Czerniakowskie.
2) Protokół  nr 37/17 wyjazdowego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady  m. st. Warszawy z dnia 30 maja 2017 r.

Zdjęcia:
- Zniszczeń spowodowanych przez odwiedzających rezerwat - zdjęcie kwiecień 2017
- Komisji wyjazdowa Rady Warszawy Podczas Spaceru podczas spaceru nad Jeziorkiem Czerniakowskim

Zostań członkiem Towarzystwa Miasto Ogród Sadyba