Uwagi do Studium Warszawy – jak dalej będzie rozwijała się Sadyba

Towarzystwo złożyło uwagi do Studium dla Warszawy, które mają być wzięte przez Urząd Warszawski Ratusz jako wstępne wnioski do Planu Ogólnego Warszawy. Plan Ogólny Warszawy to bardzo ważny dokument (zacznie obowiązywać od 2026 roku), który będzie kształtował rozwój stolicy w ciągu następnych 10, 20 lat. Wyznacza on zasady kształtowania zabudowy, funkcji i zagospodarowaniu terenu, gdy nie ma planu miejscowego oraz daje wytyczne obligatoryjne do samego planu. Towarzystwo w swoich wnioskach chce zadbać o interes mieszkańców Miasta Ogrodu w tym: zachowanie jednorodzinnego charakteru osiedla, terenów zielonych, czystego powietrza orazograniczyć uciążliwości dla mieszkańców.

Warszawa, 28 września 2023 r.

Osoba prawna składająca uwagi:
Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Miasto-Ogród Sadyba ul. Jodłowa 19 B, 02-907 Warszawa
e-mail: towarzystwo@miasto-ogrod-sadyba.pl

 

Prezydent m.st. Warszawy za pośrednictwem Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy

Wydział Polityki Przestrzennej
Al. Jerozolimskie 44
00-024 Warszawa

UWAGI do wyłożonego projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy

Mając na względzie potrzebę przekazania wytycznych do przygotowania planu ogólnego dla miasta stołecznego Warszawy, który ma zastąpić Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy oraz w związku z wyłożeniem do publicznego wglądu projektu Studium sporządzanego na podstawie

uchwały Nr LXVII/1854/2018 Rady m.st. Warszawy z dnia 24 maja 2018 r. zgłaszamy następujące uwagi:

 

Uwaga nr 1

Oznaczenie obszaru, którego dotyczy uwaga:

Nr jednostki urbanistycznej – MOK-26

Opis obszaru: Mokotów, teren objęty projektem Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego rejonu ul. Patkowskiego (dalej MPZP Patkowskiego) wyłożonego do publicznego wglądu w dniach 10-31.05.2023 r.,
Symbole terenu funkcjonalnego na rysunkach w projekcie Studium:  MU3, MU7, UP3.

Obręb ewidencyjny: 1-05-36, Działki: 5, 6/1-5, 13, 14

Treść wniosku – przedstawienie problemu:

Wnioskujemy o wykluczenie budowy nowej drogi lub dróg, które miałyby łączyć Al. Wilanowską z ul. Śródziemnomorską lub ul. Sobieskiego przechodząc przez obszary funkcjonalne U3, MU7, UP3, gdzie dominuje gęsta zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna (MU3) lub wielorodzinna (MU7) albo usługi o charakterze leczniczym bądź religijnym (UP7). Zamiast tej nowej drogi lub dróg (oznaczonych na projekcie MPZM Patkowskiego odpowiednio jako2KD-Z i 1KD-Zoraz 2KP lub podobnych) prosimy o zaplanowanie terenów parkowych z chodnikami i ścieżką rowerową, z wykorzystaniem istniejącej obecnie zieleni.

Uzasadnienie:

W ramach tegorocznych konsultacji społecznych projektu MPZM Patkowskiego ponad 1000 mieszkańców złożyło uwagi wyrażające sprzeciw wobec projektów powstania nowych połączeń drogowych czy nawet drogowo-pieszych (oznaczonych na projekcie MPZM odpowiednio jako2KD-Z i 1KD-Zoraz 2KP).
Mieszkańcy gęsto zamieszkanych osiedli przyul.Cypryjskiej, Adriatyckiej, Sueskiej, Mesyńskiej, Tyreńskiej i Rabarbarowej, a także bloków przy ul. Capri 2 i 4, Portofino 2 oraz ul. Nałęczowskiej, Niemirowskiej, Zdrojowej, Podgórskiej, Buskiej, Żegiestowskiej, Klarysewskiej i Goplańskiej, a także mieszkańcy i użytkownicy kościoła oraz domu zakonnego oo. Barnabitów i zlokalizowanego tamże przedszkola „Dzieciątka Jezus” oraz użytkownicy zlokalizowanego przy ul. Sueskiej przedszkola „Zagadka” i żłobka „Szczęśliwe Urwiski” a także osoby korzystające z największego na Mokotowie wybiegu dla psów przy ul. Śródziemnomorskiej stanowczo sprzeciwiały się budowie nowej drogi przez tereny pomiędzy Al. Wilanowską a skrzyżowaniem ul. Sobieskiego i Nałęczowskiej. My również dołączamy się do sprzeciwu wobec tej drogi lub podobnej ze względu na to, że:

 

1. Budowa takiej drogi spowodowałaby bardzo duże pogorszenie warunków życia mieszkańców i użytkowników z obszarów z nią sąsiadujących, a także z terenów po obu stronach ul. Nałęczowskiej:

 

  1. pod wpływem zwiększonej intensywności ruchu drogowego nastąpiłoby przekroczenie zagwarantowanych prawem norm hałasu i rozpocząłby się duży negatywny wpływ na zdrowieoraz wydajność pracyi nauki.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dn. 14.06.2007 r. z późniejszymi zmianami, najwyższy dopuszczalny poziom hałasu dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, terenów szpitali w miastach oraz terenów zabudowy związanych z czasowym lub stałym pobytem dzieci i młodzieży to 61 dB średnio w porze dziennej i 56 dB w porze nocnej. Mapa hałasu sporządzona przez m.st. Warszawa pokazuje, że już w 2017 r. w przedziale 60-65 dB, a więc na granicy ww. normy lub poza nią, znajdowało się wiele posesji wzdłuż ul. Śródziemnomorskiej, Macedońskiej, Adriatyckiej, Sueskiej, Cypryjskiej, Buskiej, Żegiestowskiej, Nałęczowskiej i Goplańskiej. Wprowadzenie dodatkowego potoku pojazdów z Al. Wilanowskiej spowodowałoby przejście tych obszarów do kolejnego przedziału hałasu tj. powyżej 65 dB, charakterystycznego dla ulic, które ta droga miałaby połączyć tj. dla Al. Wilanowskiej i ul. Sobieskiego. Hałas wokół drogi, której się sprzeciwiamy i w konsekwencji także wokół ul. Nałęczowskiej stanowiłby wyraźne złamanie normy prawnej i byłby tym bardziej dokuczliwy, że odległość między domami stojącymi po przeciwnych stronach tej nowej drogi i ul. Nałęczowskiej jest 4 lub więcej razy mniejsza niż na Al. Wilanowskiej a zatem ciśnienie dźwięku – odpowiednio większe na skutek powracania odbitych od murów fal dźwiękowych. Tymczasem już hałas w przedziale 35 – 70 dB powoduje zmęczenie i utrudnia zasypianie, natomiast hałas trwale przekraczający 70 dB powoduje znaczne zmniejszanie wydajności pracy/nauki, trwałe pogorszenie słuchu, bóle głowy i ujemny wpływ na ustrój nerwowy człowieka (http://wszechnica.us.edu.pl) zaś „ryzyko zawału serca i udaru wzrasta aż 1,5-krotnie, w stosunku do osób żyjących w spokojnych i cichych okolicach.”(laboratoria.net).

 

  1. zanieczyszczenia powietrza szkodliwymi substancjami chemicznymi, chorobotwórcze zapylenie i odór ze śmieciarek.

Powstanie dróg oznaczonych w projekcie MPZP Patkowskiego jako 1KD-Z i 2KD-Z lub podobnych przyniosłoby znaczący wzrost zanieczyszczeń na przylegających do nich obszarach. Wymienione drogi przebiegałyby w bardzo bliskiej odległości od okien budynków mieszkalnych, a nawet przedszkoli (np. 2KD-Z przebiegałaby kilka metrów od okien żłobka przy ul. Sueskiej 6 i przedszkola przy ul. Sueskiej 2), co narażałoby mieszkańców i dzieci z wymienionych placówek na wdychanie spalin samochodowych zawierających szkodliwe substancje chemiczne: dwutlenek azotu, tlenki siarki i benzen. Dodatkowo cząstki stałe emitowane z silników razem z pyłem ze ścierających się opon i klocków hamulcowych wnikałyby w dużych stężeniach przez nisko usytuowane okna domów jednorodzinnych i placówek dla dzieci osiadając w płucach i powodując choroby serca oraz płuc. Szczególnie zły wpływ miałyby tu samochody ciężarowe z silnikami diesla, w tym betoniarki, śmieciarki itp., które mają swoje bazy i składowiska odpadów koło EC Siekierki, a stamtąd najkrótsza droga do południowo-zachodnich i zachodnich dzielnic Warszawy prowadziłaby ul. Augustówka, Nałęczowską i właśnie tą nową drogą, której budowie się sprzeciwiamy. W przypadku wielokrotnych przejazdów śmieciarek należy także brać pod uwagę odór, jaki często towarzyszy przejazdowi tych pojazdów.

 

  1. drgania wpływające na trwałość domów.

Zwielokrotnienie ruchu pojazdów, których liczba nawet bez dodatkowego strumienia pojazdów z Al. Wilanowskiej osiągała na ul. Nałęczowskiej 11 tys. pojazdów na dobę (pomiar ZDM z IV 2018 r.), spowodowałoby także zwiększone drgania budynków i związane z tym pękanie ścian, a w rezultacie przyspieszone niszczenie domów stojących bardzo blisko drogi 1KD-Z lub podobnej a także domów wzdłuż ul. Nałęczowskiej.

 

  1. pogorszenie bezpieczeństwa na drogach wbrew ogólnej polityce miasta i wbrew potrzebom mieszkańców.

Pod wpływem powtarzających się próśb mieszkańców władze miasta podjęły decyzje o ograniczeniu ruchu samochodów ciężarowych, ograniczeniu prędkości i zainstalowaniu progów spowalniających na ul. Nałęczowskiej, gdzie z powodu łuku jezdni i ograniczonej widoczności dochodziło do drastycznych zdarzeń drogowych, włącznie z dachowaniem. Dla zapewnienia bezpieczeństwa pieszych również na ul. Śródziemnomorskiej, a więc na istniejącej drodze zapewniającej dojazd do terenów, przez które miałaby być wytyczona droga przeciwko której protestujemy, od wielu lat zainstalowane są progi spowalniające a wszystkie przejścia dla pieszych zostały podniesione ponad powierzchnię jezdni. Dodatkowo władze miejskie zdecydowały ostatnio, że ul. Nałęczowska oraz istniejąca obecnie ul. Śródziemnomorska staną się częścią stref Tempo 30, które również służą zwiększeniu bezpieczeństwa pieszych na ulicach, które są otoczone intensywną zabudową mieszkalną, placówkami oświatowymi itp. W tej sytuacji budowanie w strefie Tempo 30 drogi z wysokim natężeniem ruchu pojazdów sprowadzanych z Al. Wilanowskiej byłoby w rażącej sprzeczności z polityką miasta, która jest nastawiona na zmniejszenie zagrożeń, jakie w zwartej zabudowie mieszkalnej przynosi masowy tudzież szybki ruch samochodów.

 

2.  Większa intensywność ruchu na ul. Nałęczowskiej naruszyłaby chronione funkcje Miasta Ogrodu-Sadyba

Ul. Nałęczowska to część Miasto-Ogród Sadyba, rejonu objętego ochroną, jako 100-letni zespół urbanistyczny z zielenią, którego funkcją jest zapewnienie mieszkańcom i spacerowiczom z całej okolicy warunków do rekreacji w kontakcie z przyrodą poprzez spacerowanie, bieganie, nordic walking, jazdę na rowerze, rolkach itp. Drastycznie zwiększenie ruchu pojazdów, ze wszystkimi konsekwencjami w postaci hałasu, drgań, emisji pyłów i spalin oraz zmniejszenia bezpieczeństwapieszych i rowerzystów na ul. Nałęczowskiej byłoby w ostrej sprzeczności z ww. funkcjami miasta-ogrodu. W szczególności powstały w ostatnich latach zespół zieleni parkowej „Skwer  Anieli Steinsbergowej” przestałby z powodu zwiększonego hałasu, spalin i pyłów pełnić funkcję rekreacyjną i wspólnototwórczą, którą obecnie faktycznie pełni.

3.  Budowa przedmiotowej drogi doprowadziłaby do zlikwidowania terenów zieleni naturalnej z cenną florą i fauną oraz funkcją retencji wody, a także zniszczyłaby wspólnototwórczy charakter tego obszaru

Budowa drogi oznaczonej w projekcie MPZP Patkowskiego jako 1KD-Z i 2KD-Z lub analogicznej doprowadziłaby do zniszczenia terenów zieleni naturalnej z cenną florą i fauną oraz z funkcją retencji wód opadowych. W szczególności budowa tej drogi oznaczałaby wycinkę ok. 200 ponad 40-letnich drzew i usunięcie skupisk krzewów będących siedliskiem ptaków i drobnych zwierząt, w tym chronionych, jak: wróble, jerzyki, kawki, kosy, szczygły, szpaki, wiewiórki rude, jeże i kuny. Znacznie zmniejszyłaby się też powierzchnia pochłaniająca wodę. Na koniec trzeba wspomnieć, że zabetonowanie i zamienienie w pełną samochodów arterię obszaru zieleni naturalnej wzdłuż istniejącej ul. Śródziemnomorskiej oznaczałoby także likwidację największego na Mokotowie wybiegu dla psów, gdzie spotyka się na spacerach ponad 100 właścicieli psów z bliższej i dalszej okolicy.

4. Ujemna wartość drogi łączącej Al. Wilanowską z ul. Śródziemnomorską lub Sobieskiego dla lokalnej społeczności

Budowa drogi, której się sprzeciwiamy, nie jest korzystna dla lokalnej społeczności,gdyż mieszkańcy ponosiliby bardzo duże koszty zdrowotne, materialne, środowiskowe i kulturowe podczas, gdy droga ta i jej konsekwencje nie odpowiada na żadne lokalne potrzeby, których nie dałoby się rozwiązać inaczej. Lokalne potrzeby komunikacyjne zaspokaja już ul. Śródziemnomorska, a dodatkowa droga miałby przede wszystkimcharakter ponadlokalny, komunikujący południowo-zachodnie i zachodnie dzielnice Warszawy z rejonem Siekierek itd. Dotychczas ten ruch ponadlokalny odbywał się przystosowanymi do tego drogami głównymi: Al. Wilanowską i ul. Wiertniczą. Droga, której się sprzeciwiamy, przyciągnęłaby wiele tysięcy pojazdów na dobę, gdyż miałaby o kilkaset metrów krótszy przebieg, i przez to de facto byłaby ona preferowaną drogą dlaponadlokalnego strumienia pojazdów, w tym także betoniarek, śmieciarek i innych pojazdów ciężarowych, które posiadają bazy właśnie w rejonie Siekierek.

Fatalne skutki dla mieszkańców i użytkowników posesji wokół tejże drogi oraz wokół ul. Nałęczowskiej obejmowałyby znaczne pogorszenie zdrowia z powodu ponadnormatywnego hałasu, spalin, pyłów, zmniejszenie bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów, przyspieszone niszczenie domów od drgań spowodowanych masowym ruchem ciężkich pojazdów, a w przypadku drogi 1 KD-Z i 2 KD-Z ujętej w projekcie MPZP Patkowskiego oznaczałoby to wycinkę ok. 200 starych drzew, zniszczenie siedlisk wielu zwierząt, zabetonowanie dużego obszaru zieleni naturalnej oraz pozbawienie mieszkańców wyjątkowo dużego wybiegu dla psów.

UWAGA 2.

Oznaczenie obszaru, którego dotyczy uwaga:

Nr jednostki urbanistycznej – MOK-19

Opis obszaru: Mokotów, teren zieleni nazywany „Skwerem  Anieli Steinsbergowej” przy ul. Nałęczowskiej (strona północna) będący częścią Miasta-Ogrodu Sadyba (objęty ochroną zespół urbanistyczny i budowlany wpisany jest do rejestru zabytków pod nr 1559-A decyzją z dnia 02.12.1993 r.),

Symbol terenu funkcjonalnego na rysunkach w projekcie Studium:  MU3

Obręb ewidencyjny: 1-05-37, Działka: 45

Treść wniosku – przedstawienie problemu:

Wnioskujemy o zmianę kwalifikacji tego terenu z MU3 (tereny zabudowy mieszkaniowej i usługowej) na ZP (publiczne tereny zieleni).

Uzasadnienie:

Przedmiotowy teren przynależy do Miasto-Ogród Sadyba, rejonu objętego ochroną jako zespół urbanistyczny i budowlany wpisany jest do rejestru zabytków pod nr 1559-A decyzją z dnia 02.12.1993 r, jako 100-letni zespół urbanistyczny z zielenią. Powstały na wskazanym wyżej terenie zespół zieleni parkowej pod nazwą „Skwer  Anieli Steinsbergowej” powinien być oznaczony zgodnie ze swoim obecnym charakterem tj. zespół zieleni publicznej i pełnioną funkcją rekreacyjną oraz wspólnototwórczą.

Uwaga nr 3

Oznaczenie obszaru, którego dotyczy uwaga:

Nr jednostki urbanistycznej – MOK-19

symbol terenu funkcjonalnego – US1

Teren znajdujący się w otulinie Rezerwatu Jeziorko Czerniakowskie, dla którego istnieje Program

Ochrony Rezerwatu oraz częściowo na terenie „Miasta Ogrodu Sadyba”, którego zespół urbanistyczny i budowlany wpisany jest do rejestru zabytków pod nr 1559-A decyzją z dnia 02.12.1993 r oraz w obszarze chronionego krajobrazu - działka nr 10 z obrębu 1-05-20.

Treść uwagi:

W projekcie Studium obszar, którego dotyczy uwaga jest oznaczony jako US-1 z funkcją tereny zabudowy usług sportu i rekreacji.

Wnosimy o zmianę przeznaczenia tego obszaru w całości z US-1 (tereny zabudowy usług sportu i rekreacji) na ZP (publiczne tereny zieleni) lub ZN (tereny rolne, zieleni naturalnej lub spontanicznej).
W okresie zmian klimatycznych i dużego zapotrzebowania społecznego na tereny zieleni niezbędnym jest, aby zachowywać w tym miejscu rezerwę pod park. Tym bardziej, że znajduje się on w otulinie Rezerwatu przyrody. Naturalnym jest, aby przedłużyć na ww. terenie funkcje przyrodnicze poprzez utworzenie Parku lub pozostawienie jako terenu zieleni naturalnej. Usługi z zakresu sportu i rekreacji można prowadzić na terenach o mniejszych walorach przyrodniczych.

Ponadto ww. teren jest obecnie ogrodzony, więc nie pozwala mieszkańcom na korzystanie z niego w taki sposób jak to było jeszcze do lat 70-tych ubiegłego wieku. Do początku lat 80-tych można było z tego terenu korzystać: urządzać pikniki i wypoczywać na nim. Ponowne umożliwienie korzystania z tego terenu jest szczególnie ważne po nagłośnieniu możliwości korzystania ze zlokalizowanego na terenie Rezerwatu kąpieliska (ul. Jeziorna 4). Obecnie liczba osób przyjeżdżających w słoneczne dni na teren kąpieliska nie pozwala na spokojne korzystanie z pięknego zielonego terenu. Dlatego otworzenie terenu Jeziorna 2 dla Mieszkańców Warszawy pozwoliłoby na korzystanie z niego przez wszystkich , a nie tylko przez garstkę osób korzystających z boiska. Ponadto tak cenny przyrodniczo teren powinien być zachowany jako naturalne powiększenie terenu Rezerwatu lub teren parkowy. Na uwagę zasługuje także fakt, iż część ww. terenu znajduje się na obszarze Miasta-Ogrodu Sadyba wpisanym do Rejestru Zabytków, więc powiększenie zagospodarowanych terenów zielonych na ww. obszarze byłoby zgodne zarówno z zasadami miasta ogrodu jak i deklaracjami Prezydenta m.st. Warszawy odnośnie tworzenia dodatkowych ogólnodostępnych terenów zielonych.

Powyższa uwaga powinna być uwzględnienia ze względu na ochronę środowiska oraz środowiska kulturowego.

Mieszkańcy już od dawna zauważyli potrzebę przywrócenia im ww. terenu poprzez utworzenie na nim Parku Sadybiańskiego. Pismo w tej sprawie było składane w 2020 r. do Władz miasta (Prezydenta m.st. Warszawy oraz Rady m.st. Warszawy)

Zgłaszamy także uwagę, aby na ww. terenie nie stawiać żadnych obiektów, a jeśli już to do obsługi spacerujących mieszkańców - np. mały pawilon o wysokości do 5 m. (parterowy) zapewniający zaplecze sanitarne. Zapis pozwalający na ulokowanie na ww. terenie obiektu budowlanego o wys. do 15 m., czyli wyższego o min. 3 m. niż budynki zabudowy mieszkaniowej znajdującej się w okolicy zaburza zasadę kształtowania urbanistycznego granicy terenów zabudowywanych miasta-ogrodu z jego terenami krajobrazowymi – Jeziorka Czerniakowskiego. Ponadto wpisanie do opisu terenu, że „min. udział powierzchni biologicznie czynnej brutto wynosi 50%” jest niezgodne z zapisami obowiązującego „Planu ochrony Rezerwatu Jeziorko Czerniakowskie”, gdzie zapisano konieczność zapewnienia 60 % udziału powierzchni biologicznie czynnej. Wpisanie także wskaźnika intensywności zabudowy na poziomie 0,4 sugeruje, że Planiści chcieliby chyba tutaj postawić potężną zabudowę.

W dokumencie brak jest informacji czy zapisane dla ww. terenu rozwiązania zostały uzgodnione z Mazowieckim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, odpowiadającym za ochronę Zabytów (ochrona terenu Miasta Ogrodu Sadyba oraz Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska odpowiedzialną za ochronę Rezerwatu Jeziorko Czerniakowskie.

 

Uwaga nr 4

Oznaczenie obszaru, którego dotyczy uwaga:

Nr jednostki urbanistycznej – MOK-19

W części dotyczącej „Zielonej stolicy” projektu Studium (rys. nr 11 – Środowisko – ochrona planistyczna) zaproponowano poprowadzenie „zielonego pierścienia” - drogi rowerowej m.in. w ul. Jeziornej oraz ul. Okrężnej oraz urządzenia przystanku dla rowerzystów na terenie Rezerwatu Przyrody (Jeziorna 4).

Treść uwagi:

W projekcie Studium w części dotyczącej „Zielonej stolicy” zaproponowano poprowadzenie zielonego pierścienia - drogi rowerowej m.in. w ul. Jeziornej oraz ul. Okrężnej oraz urządzenia przystanku dla rowerzystów na terenie Rezerwatu Przyrody (Jeziorna 4).

Wnosimy o zmianę trasy Zielonego Pierścienia z pominięciem ul. Jeziornej i Okrężnej. Można w tym celu poprowadzić drogę rowerową ul. Bonifacego do ul. Gołkowskiej. Obie ulice (Jeziorna i Okrężna) zlokalizowane są na terenie Miasta-Ogrodu Sadyba, którego zespół urbanistyczny wraz z zielenią wpisany jest do rejestru zabytków pod nr 1559-A. Ulice Jeziorna i Okrężna zostały zrealizowane zgodnie z wytycznymi Konserwatora Zabytków i są bardzo ważne na układu drogowego tej części obszaru Miasta-Ogrodu Sadyba, gdyż stanowią swoistą obwodnicę drogową dla zlokalizowanych po zachodniej stronie zabudowań mieszkaniowych. Ul. Jeziorna jest ulica gminną o pojedynczej dwukierunkowej jezdni z chodnikiem z jednej strony i miejscami parkingowymi z drugiej.

Cały pas drogowy ul. Jeziornej jest już zaplanowany i zabudowany. W pasie ww. ulicy nie ma już miejsca na zlokalizowanie drogi rowerowej oraz dodatkowego ciągu pieszego, chyba, że kosztem terenów znajdujących się na obszarze strefy ochronnej Rezerwatu oraz samego Rezerwatu.

Likwidacja miejsc parkingowych nie wchodzi w grę, gdyż ma ona zapewniać obsługę zabudowy mieszkaniowej zlokalizowanej przy wąskich uliczkach, nie zawsze mogących pomieścić pojazdy gości, więc tym samym pogorszy jakość życia mieszkańców. Pompowanie dodatkowego ruchu (ruchu rowerowego) w obszar zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej także zadecydowanie pogorszy jakość życia lokalnych mieszkańców. Osoby chcące skorzystać z plaży zlokalizowanej na terenie Rezerwatu, czy też samego terenu Rezerwatu nie mają problemu z dojazdem w ten obszar i niekoniecznie trzeba ich liczbę zwiększać. Ponadto daje się zaobserwować, że poruszanie się rowerzystów po dedykowanych dla nich ścieżkach niejednokrotnie stwarza zagrożenie dla pieszych, w tym małych dzieci, z uwagi na rozwijanie przez nich wysokich prędkości. Powyższe rozwiązanie kłoci się z zapewnieniami ochrony terenów zielonych oraz rezerwatów na terenie miasta. Zwiększanie liczby osób przebywających na terenie Rezerwatu stwarza dla terenu zagrożenia wynikające ze zwiększonej liczby śmieci czy też hałasu.

W dokumencie brak jest informacji czy zapisane dla ww. terenu rozwiązania utworzenia dodatkowej drogi rowerowej zostały uzgodnione z Mazowieckim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, odpowiadającym za ochronę Zabytów (ochrona terenu Miasta Ogrodu Sadyba) oraz Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska odpowiedzialną za ochronę Rezerwatu Jeziorko Czerniakowskie.

 

Uwaga nr 5

Oznaczenie obszaru, którego dotyczy uwaga:

Nr jednostek urbanistycznych – MOK-2, MOK-11, MOK-12

Opis obszaru: Mokotów, tereny Rodzinnych Ogrodów Działkowych Czerniaków, Augustówka I, Syrena, Kaloria, WUZETEM, Uprawa Budowlani, Drogowiec Kalina o łącznej powierzchni ok. 43 ha,
 

Treść uwagi:

Wnosimy o ujęcie terenu zajętego przez Rodzinne Ogrody Działkowe Czerniaków, Augustówka I, Syrena, Kaloria, WUZETEM, Uprawa Budowlani, Drogowiec Kalina o łącznej powierzchni ok. 43 ha jako terenu ogrodów działkowych (ZD), a nie jak to przewidziano w obecnym projekcie Studium jako tereny mieszkaniowo-usługowe (MU), publiczne tereny zieleni (ZP) i zabudowy usługowej (U).

 

Argumenty uzasadniające wartość pozostawienia terenu ogrodów, jako zieleni ogrodów działkowych (ZD) są następujące:

 

  1. Wpływ ROD na poprawę jakości powietrza i mikroklimat

Ze względu na swoje położenie ROD stanowią ważny element systemu wymiany powietrza na terenie Warszawy, będąc częścią "zielonych płuc Mokotowa". Ww. ogrody położone są w obrębie mokotowskiego korytarza wymiany powietrza - pomagają wprowadzać do centrum miasta świeże, chłodne i wilgotne powietrze z położonych na południu miasta terenów otwartych i lasów. Nasadzenia roślinne działkowców usuwają nadmiar szkodliwych gazów, produkują tlen i zmniejszają ilość zanieczyszczeń stałych w postaci pyłu zawieszonego PM'10. Warto również zauważyć, że możliwość skorzystania z wypoczynku na terenie zielonym zlokalizowanym blisko miejsca zamieszkania przekłada się na zmniejszenie śladu węglowego użytkowników działek.

 

  1. Wpływ ROD na poprawę gospodarki wodnej terenu

ROD są niezmiernie istotnym elementem cyklu hydrologicznego w mieście, są terenem retencyjnym, pochłaniającym nadmierne ilości wody podczas nawałnic, zmniejszając ryzyko zalań i lokalnych podtopień. Z uwagi na bliskie sąsiedztwo Wisły i Kanały głównego, likwidacja ROD podniesie ryzyko częstych podtopień/powodzi w tym rejonie. Przebiegający przez teren działek Kanał Siekierkowski łączący je z Jeziorkiem Czerniakowskim jest miejscem bytowania bobrów, kaczek krzyżówek czy mandarynek.

 

  1. Wpływ ROD na ekologię, ochronę środowiska oraz zachowanie bioróżnorodności terenu

Ogrody działkowe na terenie Czerniakowa są miejscem o walorach przyrodniczych, które przewyższają inne rodzaje zieleni miejskiej pod względem bioróżnorodności oraz wpływu na lokalne warunki klimatyczne i bioklimatyczne. Działkowcy są lokalnymi pionierami w zakresie stosowania rozwiązań proekologiocznych - zbierają deszczówkę i kompostują odpady biodegradowalne. Dzięki odpowiedzialnemu zarządzaniu terenem zachowują bioróżnorodność owadów, ptaków, małych ssaków, gadów i płazów, które znajdują schronienie w działkowej roślinności, której brakuje w otaczających ogrody terenach mieszkalnych. Złożony system korzeniowy działkowych nasadzeń wiąże wodę deszczową w glebie, zatrzymując wilgoć dłużej niż trawnik, co dodatkowo wpływa na bilans wód gruntowych.

Podkreślamy jeszcze raz bogactwo fauny na tym terenie, w tym gatunków ptaków prawnie chronionych (sójka, kos, wilga, gołąb grzywacz, itp.). Spotykamy tu wspomniane wcześniej bobry, a także dziką zwierzynę. Ogrody są miejscem lęgowym dzikiego ptactwa, schronieniem nawet dla kilkuset gatunków zwierząt: małych ssaków, gadów, płazów, owadów - w tym zapylaczy. Działkowcy bardzo szanują owady zapylające i stwarzają im idealne miejsce do bytowania w przestrzeni miejskiej, dzięki zróżnicowaniu okresu kwitnienia roślinności na terenie działek. Zapylacze są ich sprzymierzeńcami w uprawie warzyw, drzewek i krzewów owocujących.

 

  1. ROD - teren o najwyższym potencjale Błękitno-Zielonej Infrastruktury Warszawy

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m. st. Warszawy określa pojęcie błękinto-zielonej infrastruktury czyli strategicznie zaplanowanej sieci obszarów i obiektów naturalnych i półnaturalnych z innymi cechami środowiskowymi, pokrytych roślinnością lub wodami, zaprojektowanej i zarządzanej w sposób mający zapewnić szeroką gamę usług ekosystemowych. Jest to nowa koncepcja, która promuje inne niż dotychczas podejście do użytkowania i zarządzania obszarami zurbanizowanymi. Jej celem jest wykorzystanie procesów przyrodnicznych do poprawy jakości życia w mieście.

Teren ROD został zaklasyfikowany do terenów o najwyższym potencjale, wymagających maksymalnego ograniczenia przyszłych procesów urbanizacyjnych, co potwierdza tylko, wskazane wyżej główne zalety ROD wynikające z odpowiedzialnego a zarazem kompleksowego zarządzania tym terenem. Warto podkreślić, iż w ramach Terenów bazowych Błękitno-Zielonej Infrastruktury Warszawy (BZIW) jako Terenów z ograniczeniami w zabudowie dopuszcza się zachowanie istniejących ogrodów działkowych (str. 52 Studium Tom II Kierunki).

Biorąc pod uwagę przedstawione argumenty oraz zalety ww. rodzinnych ogrodów działkowych, propozycja likwidacji jest nielogiczna i niespójna z polityką deklarowaną przez m. st. Warszawy. Przeczy zarówno trendom europejskim, jak i deklarowanej przez Miasto polityce walki ze zmianami klimatycznymi, naraża mieszkańców na problemy zdrowotne, zabierając im czyste powietrze i pozbawiając kontaktu z naturą oraz eliminuje bogactwo fauny i flory w tym obszarze, przyzwalając na przekształcenie pod mieszkalnictwo wielorodzinne.

 

Uwaga nr 6

Oznaczenie obszaru, którego dotyczy uwaga:

Nr jednostki urbanistycznej – MOK-19

Teren znajdujący się na obszarze Miasta-Ogrodu Sadyba, którego zespół urbanistyczny i budowlany wpisany jest do rejestru zabytków pod nr 1559-A decyzją z dnia 02.12.1993 r..

Dla terenu MU3 - tereny zabudowy mieszkaniowej i zabudowy usługowej

 

Treść uwagi:

Dot. Rozdziału 1.4. Studium „Wskaźniki urbanistyczne”

Ustalić wskaźniki urbanistyczne (minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej netto i minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej brutto) dla terenu funkcjonalnego MU3 (dla obszaru zabytkowego zespołu urbanistycznego Miasto-Ogród Czerniaków) zgodnie z ustaleniami obowiązującego MPZP Miasto-Ogród Sadyba część I – Uchwała Nr XCII/2350/2014 z dnia 16.10.2014 r. i obowiązującego SUiKZP m.st. Warszawy tj. na poziomie min. 60%.

 

Uzasadnienie:

Miasto-Ogród Sadyba (MU3) z historią w tle jest aktualnie jednym z najpiękniejszych, najatrakcyjniejszych i najszybciej rozwijających się osiedli w całej Warszawie. Kluczem to tego wielkiego sukcesu jest świadoma społeczność lokalna, która współpracuje z miastem na szczeblu m. im. urbanistyki, infrastruktury czy ochrony środowiska. Nasze osiedle czerpiące z koncepcji miast ogrodów Ebenezera Howarda - w większości domy jednorodzinne z pasami wewnętrznej zieleni - jest skupione wokół Fortu IX (1885), otoczone parkami, a w sąsiedztwie znajduje się rezerwat Jeziorko Czerniakowskie. Osiedle od 2006 roku przeszło niebywałą zmianę: odtworzono fragment ul. Okrężnej z kamieniem polnym, przeprowadzono rewitalizację oświetlenia gazowego – obecnie mamy 120 latarni świecących światłem cytrynowym, zrobiono dwie ulice w kostce granitowej, zrewitalizowano Skwer Starszych Panów, czy wreszcie powołano do życia Międzypokoleniowe Miejsce Spotkań. Mieszkańcy też we własnym zakresie przywrócili świetność przedwojennym willom i są dumni z miejsca, w którym mieszkają. Kluczowym elementem tej układanki było stworzenie środowiska prawnego do ochrony zagospodarowania terenu, w tym przeciwdziałanie intensyfikacji zabudowy.  Przedstawiciele Miasta-Ogród Sadyba uczestniczyli w dyskusji o studium na Radzie Warszawy w 2006 (z Radnymi i Dyrektorem Biura Architektury), w wyniku której zmieniono zapis w Studium z „minimalny wskaźnik PBC 40-60%” na „minimalny wskaźnik 60%”. Ten ruch zaowocował bardziej rygorystycznymi zapisami w planie miejscowym, które sprawiły że mieszkańcy zaczęli ograniczać materiały utwardzone na posesjach jak kostka Bauma czy beton na rzecz ekologicznych kratek czy zieleni przydomowej. Kolejnym niebywałym sukcesem była współpraca Towarzystwa z Miastem (Dyr. Markiem Mikosem – BAiPP i projektantami) przy tworzeniu planu miejscowego. Wspólnie wypracowaliśmy bardzo szczegółowy plan, w którym zadbano o minimalizację zabudowy i maksymalizację powierzchni biologicznie czynnej, w tym ochronę wewnętrznych pasów zieleni, ograniczenie zabudowy wielorodzinnej do istniejącej, ustalenie możliwości tworzenia willi miejskich (do 6 mieszkań) tylko w kilku lokalizacjach. Preferowanym rozwiązaniem stało się powstawanie domów jednorodzinnych w miejsce wyburzanych kamienic przedwojennych. Należy zwrócić uwagę, że Wojewódzki Konserwator Zabytków nie dysponuje dobrymi instrumentami prawnymi, aby ograniczyć zagospodarowanie działek poza obiektami wpisanymi do rejestru zabytków, gminnej ewidencji lub zespołami budynków o jednakowym wyrazie urbanistycznym. Zagospodarowania innych działek może ograniczać jedynie plan miejscowy a tu kluczowe znaczenie mają wytyczne ze studium (szczególnie w aspekcie braku planu miejscowego lub też jego wygaśnięcia).

 

Uwaga 7:

Oznaczenie obszaru, którego dotyczy uwaga:

Nr jednostki urbanistycznej – MOK-19

Teren znajdujący się na obszarze Miasta-Ogrodu Sadyba, którego zespół urbanistyczny i budowlany wpisany jest do rejestru zabytków pod nr 1559-A decyzją z dnia 02.12.1993 r..

Dla terenu MU3 - tereny zabudowy mieszkaniowej i zabudowy usługowej

 

Treść uwagi:

Dot. Rozdziału 1.6.2 Studium „Typologia układów zabudowy w terenach zabudowy mieszkaniowo-usługowej”:

W pkt. 2b) dla zabudowy mieszkaniowej i zabudowy usługowej zlokalizowanej w granicach terenów funkcjonalnych MU3 wprowadzić następujące zmiany:

- ustala się realizację zabudowy mieszkaniowej w postaci willi miejskiej (maks. do 6 mieszkań) jedynie w miejsce istniejącej uprzednio zabudowy wielorodzinnej.

 

Uzasadnianie:

Dążymy jako społeczność lokalna do rozwijania jednorodzinnego charakteru osiedla, co sprzyja tworzeniu silniejszych więzi między mieszkańcami. Najlepszymi przykładami jest powstanie domów jednorodzinnych na posesjach Jodłowa 13 i 17 w miejsce domów wielorodzinnych. Rozumiemy, że właściciel działki z domem wielorodzinnym może chcieć go wyburzyć i postawić nowy. Dlatego należy dopuścić domy wielorodzinne po warunkiem ograniczonej liczby mieszkań. Domy wielorodzinne z mniejszą liczbą lokali sprzyjają łatwiejszej integracji mieszkańców i identyfikowaniu się ze wspólnymi wartościami osiedla, jak np. ochrona wartości historycznej.

 

Uwaga 8:

Oznaczenie obszaru, którego dotyczy uwaga:

Nr jednostki urbanistycznej – MOK-19

Teren znajdujący się na obszarze Miasta-Ogrodu Sadyba, którego zespół urbanistyczny i budowlany wpisany jest do rejestru zabytków pod nr 1559-A decyzją z dnia 02.12.1993 r..

Dla terenu MU3 - tereny zabudowy mieszkaniowej i zabudowy usługowej

 

Treść uwagi:

Dot. Rozdziału 1.6.2 Studium „Typologia układów zabudowy w terenach zabudowy mieszkaniowo-usługowej”:

Zapisy w pkt. 2c) dla zabudowy mieszkaniowej i zabudowy usługowej zlokalizowanej w granicach terenów funkcjonalnych MU3:

„- nakazuje się realizację zabudowy szeregowej w formie obudowy kwartałów zabudowy wolnostojącej i bliźniaczej lub w formie odrębnych kwartałów,

- nakazuje się realizację zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej jedynie w formie obudowy kwartałów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej albo w formie odrębnych kwartałów”,

zmienić na zapisy ograniczające powstawanie nowej zabudowy mieszkaniowej szeregowej  i wielorodzinnej oraz umożliwić przekształcenia istniejącej zabudowy mieszkaniowej szeregowej i wielorodzinnej docelowo na zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

 

Uzasadnienie:

Analogicznie jak w w odniesieniu do uwagi 7 dla domów wielorodzinnych. Dla zabudowy szeregowej – wskazane jest przekształcenie jej w zabudowę wolnostojącą lub bliźniaczą, co wpłynie na  zwiększenie powierzchni biologicznie czynnej lub też wygospodarowanie dodatkowych miejsc postojowych na posesji - tak obecnie potrzebnych, gdy przeciętna rodzina posiada dwa lub nawet trzy samochody.

 

Składając niniejsze uwagi do Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy wyrażamy zgodę na przetwarzanie naszych danych osobowych w zakresie: imię i nazwisko, adres i adres e-mail w celu przekazywania przez Urząd istotnych informacji związanych z prowadzonym postępowaniem zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Wyrażamy zgodę na publikację nazwy Towarzystwa oraz naszych imion i nazwisk w wykazie uwag do projektu Studium zamieszczanym w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy.

Przedstawiciele Zarządu Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Miasto-Ogród Sadyba:

 

Sławomir Nałęcz – Wiceprezes Zarządu Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Miasto-Ogród Sadyba
 

Jerzy Piasecki – Prezes Zarządu Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Miasto-Ogród Sadyba

Zostań członkiem Towarzystwa Miasto Ogród Sadyba