Towarzystwo Społeczno Kulturalne Miasto-Ogród Sadyba
Urbanistyka
Mieszkamy w obszarze o szczególnych walorach kulturowych i przyrodniczych. Miasto-Ogród Sadyba powstało na początku XX wieku jako osiedle mieszkalne o charakterze podmiejskim, łączące budownictwo willowe z dużą ilością zieleni oraz dogodnymi warunkami dojazdu do centrum miasta. Jest tu wiele obiektów o znaczeniu historycznym takich jak: fortyfikacje obronne o nazwie Fort IX z lat 1883-1887, blok Spółdzielni Mieszkaniowej „Sadyba” z roku 1928 i pozostałości przedwojennej architektury willowo-dworkowej. Wartość naszej okolicy dodatkowo wzbogaca sąsiedztwo rezerwatu przyrody „Jeziorko Czerniakowskie”. Obszar Miasto-Ogród Sadyba został wpisany do rejestru zabytków decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków jako wartościowy układ urbanistyczny i jest chroniony prawnie.

Ogólnie mówiąc, działania urbanistyczne Towarzystwa mają na celu stworzenie jak najlepszych warunków do ochrony wartości zabytkowej i architektonicznej obszaru wpisu – terenu działania Towarzystwa. Z jednej strony, dbamy o ochronę istniejących obiektów zabytkowych (np. fort IX, latarnie gazowe, „stare” domy), z drugiej - o utrzymanie ładu architektonicznego (dopasowanie nowej zabudowy do istniejącej) i prawidłowe zagospodarowanie terenu (np. utrzymanie właściwej proporcji terenów zielonych).

Działania Towarzystwa w tej sekcji można podzielić na 3 kategorie:

  1. Działania systemowe
    Mają one na celu stworzenie właściwych przepisów prawa poprzez sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz ochronę wartości historycznej terenu Sadyby

  2. Działania doraźne
    Mają na celu „gaszenie pożarów”, czyli przeciwdziałanie inwestycjom zagrażającym naszej okolicy

  3. Działania mające ma celu ochronę obiektów wpisanych do rejestru zabytków lub ich właściwe wykorzystanie

Podział kompetencji w sekcji urbanistyczno-architektonicznej Towarzystwa wygląda następująco – za urbanistkę odpowiada Anna Pietrasz, za ochronę obszaru zabytkowego – Jerzy Piasecki.


© Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Miasto-Ogród Sadyba
statystyka